Skip to main content

Vrijeschool Valentijn zoekt IB’er die helpt ontplooien en structureren

Functie
Intern Begeleider
Provincie Gelderland
FTE
0,6

Vrijeschool Valentijn zoekt IB’er die helpt ontplooien en structureren

Vrijeschool Valentijn in Harderwijk
Vrijeschool Valentijn in Harderwijk maakt deel uit van Stichting Vrijescholen Athena. Stichting Vrijescholen Athena vertegenwoordigt vijftien vrijescholen in Noord, Oost en Midden-Nederland. Vrijeschool Valentijn in Harderwijk dankt haar bestaan aan een initiatief van ouders. Sinds 1984 genieten kinderen uit Harderwijk en omstreken van het vrijeschoolonderwijs op Valentijn.

Sinds 1996 is de school gevestigd op de huidige plek aan het Vliepad in de wijk Stadsweiden en ligt op 10 minuten loopafstand van het station. De school biedt vrijeschoolonderwijs aan zo’n 175 leerlingen.

Vrijeschool Valentijn is een plek waar kinderen met plezier hun eigen mogelijkheden kunnen ontwikkelen. Het onderwijs is niet vrijblijvend. Het lesplan en de leerdoelen voor ieder schooljaar staan vast.

De visie van vrijeschool Valentijn
Bloeiend vrijeschoolonderwijs in een gezonde school waarin de kiem van het eigen levensdoel van het kind tot wasdom kan komen. Waarin de jonge mens met zelfvertrouwen, zelfbewustzijn, inspiratie en plezier in leren is toegerust voor goede en zekere stappen in het leven.

De school streeft naar een betekenisvolle samenhang tussen pedagogiek, onderwijsinhoud, (school)omgeving en inrichting die zichtbaar wordt in het handelen van de leerkracht, de schoolleider en de ondersteuner.

De kern van het werk van de leerkracht zit niet alleen in het kunnen, kennen en beheersen van het vak, maar vooral in de attitude. De attitude van individuen en van de organisatie als geheel is lerend, open, reflectief en nieuwsgierig. Dat voel je en merk je als je de school binnen loopt. De verbinding met de kinderen is van groot belang om ze creatief en vrij te kunnen laten denken.

Vrijeschool onderwijs – Vrij maar niet vrijblijvend
Het doel van vrijeschoolonderwijs is bij de leerlingen een veelzijdige belangstelling te wekken en de kinderen te helpen hun persoonlijkheid tot ontplooiing te brengen. Vrijheid van denken en de vrijheid om te kunnen zijn wie je bent.

Maar vrij betekent in het vrijeschoolonderwijs niet vrijblijvend. De kinderen werken vanuit een gestructureerd lesaanbod. Zij worden tussentijds getoetst met landelijke genormeerde toetsen. Leerlingen moeten eind klas 6 aan dezelfde standaarden voldoen als in het regulier onderwijs. Aan het einde van de basisschoolperiode zijn de kinderen goed voorbereid om naar het (reguliere) voortgezet onderwijs te gaan.

Denken, voelen en willen
Het onderwijs op de vrijeschool is altijd gericht op de ontwikkeling van drie gebieden: het denken, het voelen en het willen. Op de vrijeschool Valentijn is het onderwijs zo ingericht dat in de lessen wordt gewerkt aan de cognitieve kwaliteiten, de sociale en kunstzinnige vaardigheden, evenals aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Om die drie gebieden (denken, voelen, willen) te kunnen ontwikkelen wordt binnen de lessen, naast de (cognitieve) lesstof, gebruik gemaakt van kunstzinnige verdiepingen en bewegingsonderwijs. In de lessen wordt zowel individueel als klassikaal gewerkt. Met het individuele werken beoefenen de leerlingen het leren op eigen niveau en de zelfstandigheid.  Het sociale groepsproces is ook een belangrijk aandachtspunt.

Binnen het hele palet van vakken loopt er door het jaar heen de rode draad van de jaarfeesten. Kinderen en ouders beleven deze vaak als een houvast en door de herhaling ontstaat ook een gevoel van veiligheid en verbondenheid.

Situatieschets van de school

 • De school wordt jaarlijks bevolkt door ongeveer 175 leerlingen.
 • Interim-directeur van de school is Bryan Limon. Een zeer ervaren interim-directeur die vooruitlopend op de aanstelling van de nieuwe directeur, leidinggeeft aan de school.
 • De school heeft een schoolweging van 27,67 met een spreiding van 5,57.
 • Ongeveer 50% van de kinderen stroomt uit jaarlijks uit naar HAVO/VWO.
 • Op basis van het meest recente inspectierapport van 2019 is er hard gewerkt aan de verbeterpunten.
 • Toch hebben zicht op ontwikkeling en het didactisch handelen nog aandacht nodig. De school is goed in de manier waarop er samen wordt gewerkt. Er is eenheid in didactiek, werkvormen en school doorbroken uren.
 • Er is op diverse vakgebieden een onevenwichtige groei van vaardigheidsscores.
 • De school heeft behoefte aan het maken van concrete vervolgstappen op basis van de analyse van de onderwijsopbrengsten.
 • Op basis van de leerlingpopulatie en de onderwijsopbrengsten heeft de school zichzelf de opdracht gegeven het onderwijsaanbod beter af te stemmen op de leerlingen.
 • Daarnaast wordt er gewerkt aan de verdere verbetering van een gedifferentieerde instructie en verwerking en verdient het planmatig werken volgens de cyclus van Handelingsgericht werken aandacht. Niet alleen voor de leerlingen die extra zorg nodig hebben is specifieke aandacht nodig. Ook voor de leerlingen die meer aan kunnen is meer aandacht nodig.
 • Er is een zorgstructuur aanwezig in documenten en er wordt naar gehandeld.
 • De professionele cultuur is op orde en het team staat open voor verbeteringen.
 • Er heerst rust in de school met een prima pedagogisch klimaat.
 • Leerlingen onderling en leerlingen met leerkrachten gaan goed met elkaar om.
 • Er staat een hecht team met zowel jonge leerkrachten als heel ervaren leerkrachten, met zowel vrijeschool achtergrond als zonder vrijeschool achtergrond.
 • Er is sprake van een breed aanbod. Naast de basisvaardigheden gericht op cognitieve ontwikkeling, is er veel ruimte voor kunstzinnige, fysieke en sociale vorming. De school geeft periode-onderwijs. Leerkrachten ontwerpen zelf hun lessen aan de hand van vastgestelde doelen, gerelateerd aan de ontwikkelingsfases van de leerlingen.
 • De school hanteert voor de basisvaardigheden taal en rekenen reguliere methodes als uitgangspunt. Met name de doelen en volgorde van leerstof en oefenstof worden hieruit gehaald.
 • ICT in het lesaanbod wordt ingezet indien het functioneel is en een meerwaarde heeft.

Jouw opdracht
Om de school een stap verder te brengen zijn we op zoek naar een IB’er/kwaliteitscoördinator die in staat is de school een stap voorwaarts te helpen. Hij/zij haalt het beste naar boven in het functioneren van iedere leerkracht, zodat de leerkracht optimaal ten dienste kan zijn aan de ontwikkeling van kinderen.

We zoeken dus niet iemand die alles zelf wil doen, maar iemand die in staat is anderen beter te maken. Iemand die vanuit leerlijnen kan werken, analytisch sterk is en op een hoog abstractieniveau kan denken en het team kan coachen. Specifieke ervaring als IB’er is een pre, maar analytische en coachende vaardigheden en goed kunnen communiceren zijn noodzakelijk. Het is niet van belang of je een vrijeschool achtergrond hebt, maar het is wel van belang dat je de wil hebt om je erin te verdiepen.

In de kern ligt er de volgende opdracht:

 • Aandacht voor het onderwijsresultatenmodel.
 • Help het team met het versterken van het didactisch handelen, waarbij de focus ligt op het plannen en het structureren van het handelen, het versterken van de instructievaardigheden, waarbij deze beter afgestemd moet worden op de ontwikkeling en onderwijsbehoefte van de leerlingen.
 • Ga aan de slag met het planmatig werken volgens de HGW-cyclus. Deze behoeft verbetering.
 • Het realiseren van een goede afstemming tussen het periode-onderwijs en het reguliere onderwijs dat gegeven wordt volgens de methodes. Kennis van leerlijnen is daarbij essentieel.
 • De IB’er heeft een adviserende rol in het aannamebeleid van zij-instromers door te onderzoeken of de school in staat is een passend onderwijsaanbod te verzorgen, waarbij het SOP de leidraad is.

Wat biedt de school jou?

 • Stichting vrijescholen Athena heeft een IB-netwerk voor alle aangesloten scholen waar onder leiding van de onderwijskundige wordt gewerkt aan kennisdeling en kennisontwikkeling.
 • Er is binnen stichting vrijescholen Athena een applicatiecursus voor startende leerkrachten. Soms kan een startende IB-er die nieuw is binnen het vrijeschoolonderwijs ook delen volgen.
 • Indien noodzakelijk en budgetair mogelijk denkt stichting vrijescholen Athena graag mee als je interesse hebt in verdere kennisontwikkeling.
 • Er staat een gepassioneerde club leerkrachten en teamleden. Zij werken met z’n allen vol passie aan het vrijeschool onderwijs waar eigen verantwoordelijkheid en verantwoording als professional voorop staat.
 • Je bent als IB’er autonoom in je handelen. De taken tussen de directie en de IB’er zijn goed verdeeld en jij bent sparringpartner voor de directeur en vice versa. Je hebt echt ruimte om te handelen en jouw professionaliteit in te zetten
 • Vrijeschool Valentijn is onderdeel van Samenwerkingsverband Zeeluwe, dat er voor gekozen heeft om de zorggelden direct aan de scholen te geven, waarmee elke school zijn eigen netwerk van specialisten kan vormgeven.

Arbeidsvoorwaarden
Uiteraard volgt stichting vrijescholen Athena ook CAO PO. Naast de reguliere reiskostenvergoeding uit de CAO PO ontvang je 0,19 cent per kilometer reiskosten voor woon-werkverkeer en dienstreizen.

Solliciteren

Je kan solliciteren door je CV te mailen met een brief of videoboodschap met daarin jouw motivatie hoe jij denkt goed invulling te kunnen geven aan deze opdracht. Datum van aanvaarding van de vacature is in overleg.

Reageren is mogelijk tot en met zaterdag 31 januari 2022. De eerste gesprekken zijn gepland in week 5 & 6. De tweede gesprekken met de sollicitatiecommissie in week 7 & 8. We ontvangen je sollicitatie graag via info@onderwijsconnected.nl.

Vragen?
Deze procedure wordt begeleid door OnderwijsConnected BV. Heb je naar aanleiding van deze uitdagende vacature vragen? Neem dan contact op met Ton Markink op telefoonnummer (06) 23 55 82 25 of via e-mail tmarkink@onderwijsconnected.nl. Hij begeleidt deze procedure vanuit OnderwijsConnected.