Skip to main content

Vrijeschool Parcival zoekt IB’er die helpt ontkiemen

Functie
Intern Begeleider
Provincie Gelderland
FTE
0,6

Vrijeschool Parcival zoekt IB’er die helpt ontkiemen

Vrijeschool Parcival in Arnhem
Vrijeschool Parcival in Arnhem maakt deel uit van stichting Vrijescholen Athena. Stichting Athena vertegenwoordigt vijftien vrijescholen in Noord, Oost en Midden-Nederland. De Parcivalschool in Arnhem bestaat uit 2 locaties. De locatie Zuid in het levendige Malburgen en de locatie Noord in het centrum van Arnhem, vlakbij het Centraal Station en park Sonsbeek.

De locatie Parcival Noord aan de Brugstraat, waarvoor we een IB’er zoeken, heeft een rijke historie in de geschiedenis van de vrijeschool in Arnhem. Na een serie lezingen die bepaalde aspecten van de vrijeschoolpedagogiek tot onderwerp hadden, en die plaatsvonden in de Coehoorn, besloot een groepje mensen op 13 april 1977 door middel van handopsteken een poging te ondernemen zo’n vrijeschool in Arnhem op te richten. En na ongeveer twee jaar hard werken was het dan zo ver en werd de Vrijeschool in Arnhem een feit. De school startte vanuit een huiskamer aan de Brugstraat. Op 4 maart 1979 werden de deuren van het voormalige Blindeninstituut aan de Utrechtseweg geopend voor de eerste acht kleuters van de vrijeschool ‘Parcivalschool’.

De gemeente wees in 1988 twee schoolgebouwen (bouwjaar 1958) toe: een kleuterschool en een lagere school in Malburgen-Oost; de start van de huidige Parcivalschool in Zuid.

Vanwege het grote succes van het onderwijsconcept is er op basis van een ouderinitiatief een 2e locatie gestart in het Centrum van Arnhem. Met oog voor de historie wees de gemeente Arnhem een locatie aan de Brugstraat toe. Het succes is enorm. Met inmiddels 3 kleutergroepen en enkele klassen 1 t/m 4/5 is de locatie Noord gegroeid naar 170 leerlingen en zal naar verwachting de komende jaren doorgroeien.

Met mooie doorkijkjes binnen en buiten, is het een fijne omgeving voor kinderen om te leren.

De symbolische mythe van Parcival en de betekenis voor ons onderwijs
Het verhaal van Parcival gaat over de levensweg die we allemaal afleggen. Over hoe we ons ontwikkelen op basis van dat wat ons geleerd wordt.  En over wat we tegengekomen op ons pad. Over hoe we kansen krijgen maar niet altijd grijpen. Over hoe we onszelf soms kunnen verliezen en weer kunnen terugvinden. En over hoe we ons volledig kunnen ontplooien en worden wie we écht zijn.

Vrijeschool onderwijs – Vrij maar niet vrijblijvend
Het doel van vrijeschoolonderwijs is bij de leerlingen een veelzijdige belangstelling te wekken en kinderen te helpen hun persoonlijkheid tot ontplooiing te brengen. Vrijheid van denken en de vrijheid om te kunnen zijn wie je bent.

Maar vrij betekent in het vrijeschoolonderwijs niet vrijblijvend. De kinderen werken vanuit een zeer gestructureerd lesaanbod. Zij worden tussentijds getoetst met onder meer CITO-toetsen en van de leerlingen wordt hetzelfde cognitieve niveau verwacht eind klas 6 als op reguliere scholen. Aan het einde van de basisschoolperiode zijn de kinderen dan ook goed voorbereid om naar het (reguliere) voortgezet onderwijs te gaan.

Onderwijs is in de eerste plaats opvoeding. De leerstof wordt beschouwd als materiaal waaraan het kind zich verder ontwikkelt: het leren is een hulpmiddel om het kind in die ontwikkeling te begeleiden. Het brede aanbod van vakken is een van de middelen daartoe. De verschillende vakken zijn zowel op elkaar, als op de leeftijdsfase van het kind afgestemd.

Denken, voelen en willen
Het onderwijs op de vrijeschool is altijd gericht op de ontwikkeling van drie gebieden: het denken, het voelen en het willen. Op de Parcivalschool is het onderwijs zo ingericht dat in de lessen wordt gewerkt aan de cognitieve kwaliteiten, de sociale en kunstzinnige vaardigheden, evenals aan de wilskracht van het kind. Om die drie gebieden (denken, voelen, willen) te kunnen ontwikkelen wordt binnen de lessen, naast de (cognitieve) lesstof, gebruik gemaakt van beeldende en muzikale verdiepingen, alsook drama- en bewegingsoefeningen. Zo kunnen droge rekenlessen veranderen in feestelijke gebeurtenissen of eindigt de muziekles in een spannende rekenontdekking. In de lessen wordt zowel individueel als klassikaal gewerkt. Met het individuele werken beoefenen de leerlingen het leren op eigen niveau en de zelfstandigheid. Tijdens de klassikale lesonderdelen wordt juist de sociaal-emotionele kant van de kinderen en het werken in groepsverband ontwikkeld.

Binnen het hele palet van vakken loopt er door het jaar heen de rode draad van de jaarfeesten. Kinderen beleven deze vaak als een houvast. En door de herhaling ontstaat ook een gevoel van veiligheid.

Situatieschets van de school

 • De locatie aan de Brugstraatbestaat bestaat sinds 5 jaar en heeft 170 leerlingen.
 • Directeur van beide locaties is Hannes van Soest. Met een verleden als docent in het MBO en als leidinggevende in het Praktijkonderwijs, het VMBO en het MBO, heeft de school sinds 2020 een stabiele directeur met een brede kijk op de ontwikkeling van het onderwijs.
 • De locaties Noord en Zuid werken in nauwe samenhang met elkaar aan goed onderwijs. Er is een gezamenlijk MT bestaande uit de directie, de adjunct-directeur en de beide IB’ers.
 • Op de locatie Zuid werkt een zeer ervaren IB’er met wie je te allen tijde kunt sparren om de gezamenlijke doelen te realiseren. De kwaliteitsslag die gemaakt moet worden geldt voor beide scholen en vraagt derhalve nauwe samenwerking om te komen tot een eenduidige aanpak.
 • De school heeft een lage schoolweging van 23,15.
 • De eindopbrengsten zijn ieder jaar voldoende, maar op basis van de schoolweging moeten de kinderen beter kunnen profiteren van het onderwijsaanbod.
 • Er heerst rust in de school en de relatie tussen leerlingen en leerkrachten is warm.
 • Er staat een hecht team met zowel leerkrachten met een vrijeschool achtergrond als zonder vrijeschool achtergrond.
 • Leerlingen zijn betrokken en actief in de lessen.
 • Er is in de vrijeschool een heldere visie op het leren van het jonge kind maar deze moet op de Parcival nog steviger geborgd worden.
 • Op rekenen wordt er fors onder de signaleringswaarde van de inspectie gescoord, hetgeen dus stevig aandacht vraagt. In dat kader is het van groot belang de instructie van de leerkracht goed af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerling/groep.
 • Er wordt gewerkt aan de implementatie van EDI om ervoor te zorgen dat de lessen op een zodanige wijze vormgegeven worden, dat alle leerlingen de basisstrategieën van een bepaalde lesstof beheersen. Op basis van het inspectiebezoek in 2021 liggen er een aantal ontwikkeldoelen in de leerlingenzorg:
 1. Opstellen, implementeren en toepassen zorgniveaus.
 2. Versterken van de positie van de leerkracht als spin in het web in de ontwikkeling van het kind.
 3. Versterken van de samenwerking in het kader van passend onderwijs.
 4. Verbeteren van kinderbesprekingen vanuit vrijeschool pedagogiek.
 5. Verder implementeren en borgen van het leerlingvolgsysteem.
 • Er is binnen de school een rekenspecialist, een taalspecialist en een gedragsspecialist die nog goed opgeleid en in hun kracht gezet moeten worden.
 • Er wordt gewerkt aan structuur en processen wat betreft de leerlingenzorg en de kwaliteit van opbrengsten.
 • Leerkrachten zijn beginnend in het analyseren van de onderwijsopbrengsten.
 • Het onderwijs is behoorlijk leerkrachtgestuurd en dat is vooralsnog kenmerkend voor het vrijeschoolonderwijs.
 • Voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen volgt men de SCOL en de Regenboog. Op basis daarvan is er op diverse thema’s winst te behalen voor de kinderen.
 • Er is sprake van een breed aanbod. Dit is zoveel mogelijk geïntegreerd in de vrijeschool. Naast de basisvaardigheden gericht op cognitieve ontwikkeling is er veel ruimte voor creatieve, lichamelijke en sociale vorming.
 • De school hanteert voor de basisvaardigheden reguliere methodes als uitgangspunt. Met name de doelen en volgorde van leerstof wordt hieruit gehaald. Het is nog een zoektocht hoe deze methodes en materialen geïntegreerd kunnen worden met het periode-onderwijs. Dat geldt in ieder geval ook voor de nieuw te kiezen rekenmethode.
 • De Parcivalschool maakt gebruik van devices voor de verwerking van de lesstof en doet dat met behoud van eigenheid.

Jouw opdracht
Om de school een stap verder te brengen zijn we op zoek naar een IB’er/kwaliteitscoördinator die in staat is kinderen en leerkrachten te laten ontkiemen. Hij/zij haalt het beste naar boven in het functioneren van iedere leerkracht, zodat de leerkracht optimaal ten dienste kan zijn aan de ontwikkeling van kinderen.

We zoeken dus niet iemand die alles zelf wil doen, maar iemand die in staat is anderen beter te maken. Iemand die vanuit leerlijnen kan werken, analytisch sterk is en op een hoog abstractieniveau kan denken en al coachend het team en ieder individu beter maakt. Specifieke ervaring als IB’er is niet per definitie noodzakelijk. Analytische en coachende kwaliteiten des te meer. Je werkt autonoom en in afstemming met de directeur.

In de kern ligt er de volgende opdracht:

 • We zijn het er binnen de Vrijeschool Parcival over eens wat goed onderwijs is vanuit de uitgangspunten van het vrijescholen onderwijs en vanuit de ontwikkelingen in de leerlingenpopulatie. De volgende stap is om dit ten uitvoer te brengen. Dat vraagt regie op onderwijskwaliteit en gedeelde aanpak, o.a. EDI.
 • Deze visie op het leren van het jonge kind is aanwezig, maar mag meer zichtbaar worden in de uitvoering.
 • Lever een bijdrage aan het versterken van de structuur rond de leerlingenzorg en het proces rond de monitoring van onderwijsopbrengsten.
 • In samenspraak met de directie het bewustzijn versterken van het vakmanschap, waardoor processen goed geïmplementeerd kunnen worden.
 • Actief sturen op het verbeteren van de onderwijsopbrengsten op het gebied van rekenen. Leg de lat hoog.
 • Coachen van leerkrachten in het didactisch handelen met een gedifferentieerde instructie en verwerking, waarbij de EDI aanpak een hulpmiddel is. Met name gedurende de instructiefase is winst te behalen.
 • Het realiseren van een goede afstemming tussen het periode onderwijs en het reguliere onderwijs dat gegeven wordt volgens de methodes. Kennis van leerlijnen is daarbij essentieel. Het leesonderwijs heeft daarbij prioriteit.
 • De IB’er is medeverantwoordelijk voor het aannamebeleid van zij-instromers door te kijken of de school op basis van het SOP in staat is de kinderen een adequaat onderwijsaanbod te verzorgen.

Wat biedt de school jou?

 • Stichting Athena heeft een IB-netwerk voor alle aangesloten scholen waar onder leiding van de onderwijskundige wordt gewerkt aan kennisdeling en kennisontwikkeling.
 • Er is binnen Athena een applicatiecursus voor startende leerkrachten. Soms kan een startende IB-er die nieuw is binnen het vrijeschoolonderwijs ook delen volgen.
 • Indien noodzakelijk en budgettair mogelijk denkt Vrijescholen Athena graag mee als je interesse hebt in verdere kennisontwikkeling.
 • Er staat een gepassioneerde club leerkrachten en teamleden; Zij werken met z’n allen vol passie aan het vrijeschool onderwijs. Het is een fijne club mensen om mee samen te werken in een sfeer waar eigen verantwoordelijkheid en verantwoording als professional voorop staat. Het team bestaat deels uit echte vrijeschool leerkrachten en deels uit nieuwkomers zonder vrijeschool achtergrond.
 • Je bent als IB’er autonoom in je handelen. De taken tussen de directie en de IB’er zijn goed verdeeld en jij bent sparringpartner voor de directeur op zijn verantwoordelijkheden en vice versa. Je hebt echt ruimte om te handelen en jouw koers te varen.
 • Vanuit het Samenwerkingsverband krijg je uitstekende ondersteuning van specialisten.

Arbeidsvoorwaarden
Uiteraard volgt Stichting Vrije scholen Athena ook CAO PO. Naast de reguliere reiskostenvergoeding uit de CAO PO ontvang je 0,19 cent per kilometer reiskosten voor woon-werkverkeer en dienstreizen.

Solliciteren

Je kan solliciteren door je CV te mailen met een brief of videoboodschap met daarin jouw motivatie hoe jij denkt goed invulling te kunnen geven aan deze opdracht. Datum van aanvaarding van de vacature is in overleg.

Reageren is mogelijk tot en met zaterdag 15 januari 2022. De eerste gesprekken zijn gepland in week 3 & 4. De tweede gesprekken met de sollicitatiecommissie in week 5 & 6. We ontvangen je sollicitatie graag via info@onderwijsconnected.nl.

Vragen?
Wil je graag even sparren met de IB’er van een vrijeschool? Stuur dan een email met jouw telefoonnummer naar Féminique Mulder (IB’er van de vrijeschool De Kleine Johannes in Deventer) via ib@vsdekleinejohannes.nl
Zij neemt dan contact met jou op.

Deze procedure wordt begeleid door OnderwijsConnected BV. Heb je naar aanleiding van deze uitdagende vacature vragen? Neem dan contact op met Ton Markink op telefoonnummer (06) 23 55 82 25 of via e-mail tmarkink@onderwijsconnected.nl. Hij begeleidt deze procedure vanuit OnderwijsConnected.