Ondernemende directeur/bruggenbouwer voor Kindcentrum Ichthus 

Status: Open

Functie: Directeur
Provincie: Overijssel
FTE: 0,8-1,0

Gezocht: ondernemende directeur/bruggenbouwer voor Kindcentrum Ichthus 

Accrete is voor dit Kindcentrum op zoek naar een vakkundige directeur met een open houding en een open blik. Het team van Kindcentrum Ichthus staat elke dag te trappelen om zich te richten op datgene waar het om gaat: kinderen begeleiden bij hun vorming en ontwikkeling en daarin steeds beter worden. Ben jij de stevige en creatieve schoolleider, die het team samenbrengt, ondersteunt en inspireert bij het werken aan onderwijskwaliteit? 

Kindcentrum Ichthus in Genemuiden 

Kindcentrum Ichthus in Genemuiden biedt christelijk basisonderwijs en buitenschoolse opvang, peuter- en kinderdagopvang onder één dak. Het team van 50 medewerkers zet zich elke dag in om vanuit een christelijke levensvisie het beste uit kinderen te halen.  

In een liefdevolle en rijke speel-/leeromgeving verzorgen zij onderwijs voor ongeveer 235 kinderen (waarvan er ongeveer 100 ook naar de buitenschoolse opvang gaan) en kinderopvang voor ongeveer 150 kinderen van 0 tot 4 jaar. 

Waar staat Kindcentrum Ichthus voor? 

Kindcentrum Ichthus is er voor alle kinderen van 0-13 jaar van wie de ouders de christelijke identiteit respecteren. Het kindcentrum werkt vanuit normen en waarden die gebaseerd zijn op de Bijbel. Bijbelverhalen, christelijke liederen en vieringen nemen een belangrijke plaats in.  

Het team vindt het belangrijk dat ieder kind zich op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo kan ontwikkelen en stemt daarom het aanbod af op de talenten en behoeften van ieder kind. Waar nodig krijgt het kind extra ondersteuning. Kinderen die meer uitdaging nodig hebben, krijgen passende, uitdagend verrijkingsstof of nemen deel aan de Flexklas op eigen locatie. 

De school maakt gebruik van moderne leermiddelen en sluit met haar methodieken aan bij de toenemende kennis over ontwikkeling van de hersenen. Dit betekent onder andere dat er nadrukkelijk ruimte is voor spelenderwijs doen en ervaren, zelf onderzoeken en ontdekken. Ook maakt Kindcentrum Ichthus bewust en consequent gebruik van muziek en beweging. 

Situatieschets van de school

Kindcentrum Ichthus maakt deel uit van Accrete. Deze stichting biedt christelijk onderwijs en opvang op veertien kindcentra in de gemeenten Steenwijkerland en Zwartewaterland, vanuit het motto Leren leren, leren leven!  

Accrete ziet het als opdracht om kinderen vanuit een leerrijke en liefdevolle omgeving te inspireren en te begeleiden bij hun vorming (groei) en ontwikkeling (bloei) zodat zij, nu en in de toekomst, verantwoord en gelukkig kunnen leven in een complexe en snel veranderende wereld. Binnen Accrete verzorgen ongeveer 450 medewerkers opvang voor ongeveer 1500 kinderen en onderwijs aan ongeveer 2000 kinderen. Accrete heeft diverse specialisten in dienst en beschikt over specifieke voorzieningen, zodat de 14 kindcentra zoveel mogelijk kunnen tegemoetkomen aan de verschillende talenten en behoeften van kinderen. 

Kindcentrum Ichthus 

Kindcentrum Ichthus staat midden in Genemuiden, samen met een aantal andere christelijke scholen en een openbare school. De opvang is 52 weken per jaar open van 6.30 – 19.30 uur. De leerlingen van de groepen 1 tot en met 8 krijgen 40 weken per jaar onderwijs van 08.30-14.30 uur, met uitzondering van de woensdag: dan zijn ze vanaf 12.30 uur vrij. 

De groepsgrootte binnen het onderwijs varieert van ongeveer 28 tot maximaal 33 leerlingen. Er is de afgelopen schooljaren geen aannamebeleid gehanteerd. Daardoor is het Kindcentrum redelijk vol. Dit heeft invloed op (de inrichting van) het onderwijs. Iedere groep heeft eigen leerkrachten en daarnaast voldoende capaciteit voor het bieden van individuele ondersteuning. De school heeft de afgelopen jaren te maken gehad met een onrustige periode. Er zal veel aandacht uit moeten gaan naar teambuildingsactiviteiten.  Het managementteam van Kindcentrum Ichthus bestaat uit de directeur, een teamleider opvang, de intern begeleider en twee domeincoördinatoren. 

Inhoudelijk

 • Op Kindcentrum Ichthus staan de volgende waarden centraal: 
  – Samenwerking 
  – Veiligheid 
  – Vertrouwen 
  – Verantwoordelijkheid 
  – Openheid 
  – Betrokkenheid 
 • De schoolweging van Kindcentrum Ichthus bedraagt 30,77, het spreidingsgetal is 5. Hiermee is sprake van een gemiddelde leerlingpopulatie. 
 • In januari 2024 is een audit uitgevoerd om de kwaliteit van het onderwijs te evalueren en verbeteren. Bij deze audit is het volgende geconstateerd: 
  – Er is sprake van een plezierig en positief schoolklimaat.  
  – Het planmatig volgen van de leerlingen vraagt schoolbreed aandacht. 
  – Er is behoefte aan een doorgaande lijn klassenmanagement en didactiek. 
  – Er is een beredeneerd onderwijsaanbod nodig voor alle vakgebieden. 
  – Het Kindcentrum staat aan het begin van een nieuwe fase om samen te werken aan het verbeteren
  van de kwaliteit van het onderwijs.  
 • Het team van Kindcentrum Ichthus werkt vanuit de visie dat het aanbod lineair is waar dat moet en thematisch is waar het kan. Het lineaire aanbod zit vooral in vakken als rekenen, spelling en begrijpend lezen.  
 • Naast bovenstaande staat het ontdekkend en onderzoekend leren centraal. 
 • De school heeft in de afgelopen jaren hard gewerkt aan de implementatie van verschillende nieuwe methodes (o.a. rekenen, begrijpend lezen en wereldoriëntatie). Het is belangrijk om nu te zorgen voor borging. 
 • Het team is begonnen versterken van het leerkracht handelen. Dit gebeurt met behulp van het Expliciete Directe Instructiemodel, EDI 2.0. 
 • Het vernieuwen van het beredeneerd aanbod op het gebied van lezen, taal, verkeer, meer- en hoogbegaafdheid en bewegend leren staat op de planning voor de komende jaren.  
 • Voor het in kaart brengen van de ontwikkelingen van de kinderen gebruikt de school verschillende observatie-instrumenten en toetsen. Bij de kinderen van 0-7 jaar hanteert het team de leerlijnen voor het jonge kind van Parnassys. Vanaf leerjaar 3 zetten de leerkrachten naast de methode gebonden toetsen ook de niet-methode toetsen van Cito in. Ook nemen zij vanaf groep 4 jaarlijks de NSCCT af, om de resultaten van de leerlingen te kunnen vergelijken met hun capaciteiten. In groep 8 maken de kinderen de doorstroomtoets Route 8. Het driejaarsgemiddelde op deze toets bedraagt: 
  – 1F: 95,6 %  
  – 1S/2F: 50,4%  
  De eindresultaten van groep 8 zijn voldoende, maar liggen wel onder het landelijk gemiddelde. 
 • Ichthus werkt onder andere met de methodiek ‘De Vreedzame School’ aan een veilig klimaat binnen het Kindcentrum. Om de veiligheidsbeleving van leerlingen van 4-12 jaar te monitoren, gebruikt het team het instrument Kindbegrip. 
 • De kleuters krijgen een 1 keer per 2 weken les van een native speaker, daarnaast krijgen ze wekelijks minimaal een uur Engelse les van de eigen leerkracht. In de hogere groepen staat Engels standaard wekelijks op het lesrooster. 
 • Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen een eigen laptop, die zij gebruiken tot en met groep 8. 
 • De school kan de ondersteuning inroepen van diverse specialisten van Accrete, zoals een gedragsspecialist, taalspecialist of orthopedagoog.   

Jouw opdracht

We verwachten dat je een sfeer van openheid en toegankelijkheid bevordert, waarin zowel kinderen als ouders zich welkom en gehoord voelen. Je inspireert het team met een heldere visie op onderwijs en ontwikkeling, waarbij je de missie van het Kindcentrum krachtig uitdraagt en vertaalt naar concrete doelstellingen en actieplannen. Je communiceert helder en transparant, waarbij je de visie en doelstellingen van het Kindcentrum duidelijk overbrengt en verwachtingen stelt voor alle betrokkenen. Als directeur ben je een bruggenbouwer die relaties opbouwt en onderhoudt met ouders, lokale organisaties en andere betrokkenen. Je bent in staat om de essentiële doelen prioriteit te geven. Je bouwt voort op bestaande succesvolle initiatieven en zet nieuwe lijnen uit om het Kindcentrum voortdurend te verbeteren en te laten groeien, waarbij je de visie op lange termijn en de behoeften van de gemeenschap in het oog houdt. 

Wie zoeken we

Binnen stichting Accrete hechten we er veel waarde aan dat iedereen gehoord en gezien wordt. Voor deze vacature hebben we daarom alle geledingen gevraagd: “wie zoeken we?” 

Het team en de ouders zoeken een directeur die: 

 • Zichtbaar en beschikbaar is voor gesprekken en interactie met het team, waarbij je een open-deurbeleid hanteert om de betrokkenheid en samenwerking te bevorderen. 
 • Toegewijd is aan de identiteit en missie/ visie van het Kindcentrum, je zet je in voor het welzijn en succes van zowel kinderen als medewerkers, waarbij je hen in hun kracht zet om hun volledige potentieel te bereiken. 
 • Met een passie voor zowel opvang als onderwijs een duidelijke visie voor het Kindcentrum heeft. Je bent besluitvaardig en in staat om het personeel te motiveren en te inspireren, terwijl je hen betrekt bij het realiseren van deze visie. 
 • Stabiel leiderschap biedt, rust en vertrouwen uitstraalt en consistentie biedt in beleid en besluitvorming. Als betrouwbaar en eerlijk leider ben je gericht op het creëren van een cultuur van vertrouwen en samenwerking. 
 • Open en transparant communiceert, waarbij heldere verwachtingen en richtlijnen worden gegeven. Als verbindende leider werk je aan het creëren van een gemeenschap waarin iedereen zich gehoord en gewaardeerd voelt. 
 • Met een ondernemende geest de uitdagingen en kansen begrijpt die gepaard gaan met het werken in opvang en onderwijs. Je bent betrokken bij de ontwikkelingen op pedagogisch en didactisch vlak en streeft voortdurend naar innovatie en verbetering. 

De kinderen (kinderraad/ leerlingenraad) zoeken een directeur die… 

 • Luistert, om kinderen geeft en soms ook grappig is. 
 • Kinderen aanmoedigt en inspireert om hun best te doen, maar ook duidelijk is in wat wel en niet mag 
 • Graag in de groepen aanwezig is en soms ook les wil/ kan geven 
 • Het leuk vindt om kinderen uit te dagen om ondernemend tot oplossingen te komen 

Wat biedt het bestuur en het Kindcentrum jou?

Accrete

 • Een prachtige, dynamische functie met veel verantwoordelijkheid. 
 • Een open, ambitieuze organisatie met ruimte voor eigen inbreng. 
 • Een kundig en bevlogen directeurenteam. 
 • Ondersteuning en sparringpartners vanuit het stafbureau en de bestuurder. 

Kindcentrum Ichthus 

 • Een team van betrokken, gemotiveerde en deskundige medewerkers die zich inzetten voor de missie en visie van het Kindcentrum.  
 • Een Kindcentrum dat volop in ontwikkeling is 
 • Een omgeving die ondernemend is en daardoor uitdagingen niet uit de weg gaat. 

Arbeidsvoorwaarden

 • Een prachtige, dynamische functie met veel verantwoordelijkheid; 
 • Een open, ambitieuze organisatie met ruimte voor eigen inbreng; 
 • Een kundig en bevlogen directeurenteam; 
 • Ondersteuning en sparring vanuit het stafbureau en de bestuurder; 
 • Salariëring in schaal D12 en goede secundaire voorwaarden zoals een mobiele telefoon, laptop en een mobiliteitsregeling. 


Interesse of direct solliciteren

Hebben we je interesse gewekt en wil je eerst meer weten over Kindcentrum Ichthus en/of stichting Accrete? Maak een vrijblijvende afspraak voor een koffiemoment met de interim-directeur, bestuurder of HR. 

Ben jij de betrokken, eerlijke en ondernemende leider die ons Kindcentrum zoekt? Wil je bijdragen aan de groei en ontwikkeling van onze leerlingen en medewerkers? Dan kijken we ernaar uit om jouw sollicitatie te ontvangen! Mail je CV en brief met daarin jouw motivatie en jouw ideeën over hoe jij goed invulling kunt geven aan deze opdracht naar mvos@onderwijsconnected.nl.   

Reageren is mogelijk t/m 11 juni 2024.   

Na ontvangst van je sollicitatie worden kandidaten die passen binnen het profiel uitgenodigd voor een individueel online kennismakingsgesprek met OnderwijsConnected.  

 Na deze eerste kennismaking draagt OnderwijsConnected een aantal kandidaten voor aan de benoemingscommissie (BC). De gesprekken vinden plaats op 17 juni en 3 juli. De datum van indiensttreding is bij voorkeur 1 september 2024.   

 

Vragen?

Heb je naar aanleiding van deze uitdagende vacature vragen? Neem dan contact op met Marlou Vos via telefoonnummer (06) 54 23 02 83 of via e-mailadres mvos@onderwijsconnected.nl. Zij begeleidt deze procedure vanuit OnderwijsConnected BV.