(Meerscholen) Directeur ODS Engelenberg in Kampen

Status: Werving geslaagd!

Functie: Directeur
Provincie: Overijssel
FTE: 0,6-1,0

Gezocht: een (meerscholen) directeur die ons laat groeien en bij de les houdt

‘De essentie van leiderschap is om meer leiders voort te brengen, niet meer volgers (Ralph Nader). Voor daltonschool Engelenberg (een van de scholen van stichting Openbaar Onderwijs Kampen, OOK) zijn we op zoek naar een directeur. Niet zomaar een directeur, maar een die het team met lef en liefde helpt goed onderwijs te verzorgen en resultaat te behalen. Daarvoor moet je het beleidsplan van stichting OOK kunnen vertalen naar een goed beleidsplan voor de school. Maar dat niet alleen. Vooral belangrijk is dat je de medewerkers uitdaagt tot persoonlijke groei en teamontwikkeling. Ben jij de directeur die ons helpt om resultaatgericht en succesvol samen te werken?

ODS Engelenberg in Kampen
Het schoolgebouw van openbare daltonschool Engelenberg staat aan de rand van de binnenstad van Kampen in de wijk Zuid. De 160 leerlingen in 7 groepen vormen een goede afspiegeling van de Kamper gemeenschap. Het team bestaat uit vijftien medewerkers. De school werkt met de vijf pijlers van het daltononderwijs (zelfstandigheid, vrijheid, reflectie, effectiviteit en samenwerking) en volgens de 1-Zorgroute. Het team biedt passend, effectief onderwijs aan kinderen met leerproblemen, lichte gedrags- en aandachtsproblemen of meer- en hoogbegaafdheid. Daarnaast heeft de school een Schakelklas en Flexplekken voor nieuwkomers NT2.

Sterke punten van de school zijn de doorgaande lijn van het daltononderwijs, de expertise van het enthousiaste, professionele en stabiele team, het schoolklimaat, de sfeer, de open communicatie en de ouderparticipatie bij uitjes, feesten en vieringen.

Waar staat de ODS Engelenberg voor?
Het team van ODS Engelenberg wil kinderen in een fijn schoolklimaat voorbereiden op de wereld van nu en de kansen van de toekomst, waarbij zij durven doen waarvan zij dromen. Dat doen we vanuit het motto ‘Met Dalton ga en sta je sterk en ontwikkel je lef en liefde’. Wij geloven dat kinderen optimaal leren wanneer ze actief, gemotiveerd, betrokken worden bij het eigen leerproces. Daarbij staan zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid bovenop. We willen kinderen leren hoe je het beste uit jezelf haalt. Vol vertrouwen en positiviteit dagen we de kinderen daarom uit om hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Hierbij stimuleren we bij de kinderen een ondernemende, nieuwsgierige en creatieve houding en het leren waarderen van verschillen tussen mensen.

Situatieschets van de school

Organisatie

 • ODS Engelenberg maakt onderdeel uit van Stichting Openbaar Onderwijs Kampen (OOK); een bestuur met zes basisscholen. 
 • De directeur-bestuurder van OOK werkt samen met een deskundige staf aan het allerbeste onderwijs voor ieder kind. De titel van het nieuwe beleidsplan 2022-2026 ‘Verschil verbindt’ heeft betrekking op nieuwsgierigheid en ontplooiingsmogelijkheden voor ieder kind en medewerker en op de kracht van met en van elkaar leren. 
 • Binnen stichting OOK hebben directeuren, binnen met elkaar afgestemde kaders, een grote eigen beslissingsbevoegdheid om daarmee de identiteit van iedere school zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen.
 • Met ondersteuning van een eigen onderwijsspecialist zet de school middelen in voor passend onderwijs. Bij verzwaarde casuïstiek doet de school een beroep op de orthopedagogen of onderwijsspecialisten van het Expertisecentrum Prisma Kampen.
 • Met de bibliotheek in Kampen is het concept ‘Bibliotheek op school’ geïntroduceerd en is er een leesconsulent op iedere school aanwezig.
 • Het team deelt veel, maar niet alles. Met name een positief-kritische houding ten opzichte van elkaar ontbreekt.
 • Het schoolklimaat, de sfeer, de open communicatie en de ouderparticipatie bij uitjes, feesten en vieringen zijn aanstekelijk.
 • Het schoolplein wordt op korte termijn opgeknapt. Er is een projectleider die dit coördineert.
 • Het enthousiaste, dynamische team van ODS Engelenberg werkt met coördinatoren voor ICT,  lezen, gedrag en Dalton. Verder heeft de school de beschikking over een intern begeleider, een conciërge, een onderwijsspecialist gedrag, een specialist groepsdynamica, een vakleerkracht bewegingsonderwijs vanuit Sportservice Kampen en een vakleerkracht muziek vanuit Quintus Kampen.

Inhoudelijk

 • ODS Engelenberg maakt sinds twee jaar gebruik van het door bureau ICE ontwikkelde leerlingvolgsysteem IEP LVS.
 • In de groepen 1 en 2 wordt er gewerkt met het observatiesysteem ‘MijnKleutergroep!’.
 • ODS Engelenberg heeft een eigentijds en dekkend aanbod voor de kerndoelen en biedt inhoudelijke ondersteuning om gericht doelen en leerstof te plannen en af te stemmen.
 • Op ODS Engelenberg staat een goed pedagogisch klimaat voorop. We vieren met elkaar wat goed gaat en actieve betrokkenheid van de leerlingen is zichtbaar. Dit geldt ook voor de daltonwaarden ‘samenwerken’ en ‘plannen’. 
 • Een sterk punt is het ononderbroken ontwikkelingsproces van het daltononderwijs. Voor reflectie op leerling- en leerkrachtniveau ligt er een aanbeveling.
 • De sfeer op school is veilig en ordelijk. De leerlingen en de ouders zijn tevreden over de veiligheid op school en over de activiteiten die de school onderneemt om de veiligheid te waarborgen.
 • De resultaten op de eindtoetsen hebben in de afgelopen jaren gevraagd om een gedegen plan van aanpak naar een diepgaande analyse. Rekenen heeft daarbij prioriteit. In 2022 waren de eerste resultaten zichtbaar bij de Centrale Eindtoets IEP. Dit is met name toe te wijzen aan de vooruitgang bij begrijpend lezen. Inzet van Close Reading heeft hier zeker toe bijgedragen. 
 • Er is meer aandacht nodig voor de tussenresultaten, met name in de bovenbouw. Vanuit onder andere de NPO-gelden heeft de school hier al concrete doelen voor gesteld op leerling-, groeps-, leerkracht- en schoolniveau. Dit vraagt om verdere facilitering en sturing van de directeur.
 • ODS Engelenberg maakt voor groep 1 t/m 8 gebruik van het LVS KanVas voor sociaal emotionele ontwikkeling gekoppeld aan de methode Kanjertraining.

Jouw opdracht
In de kern ligt er de volgende opdracht:

 • Je zorgt dat je de school draagt; in de school, op het plein en daarbuiten
 • Soms ben je ‘De Engel met een B’. Je onderneemt in het onderwijs met lef, je laat je horen en zien in de school, aan ouders, kinderen en binnen het directieteam.
 • Zorg voor een nieuw schoolplan vanuit het strategisch beleidsplan van Stichting OOK.
 • Neem het team mee in de komende ontwikkelingen. Kijk kritisch mee met het functioneren van de leerkrachten. Help hen groeien in hun ontwikkeling en betrek ze bij het besluitvormingsproces.
 • De resultaten vragen om actieve sturing op de opbrengsten, het onderwijsaanbod, het didactisch handelen en het borgen van afspraken d.m.v. kwaliteits- of afsprakenkaarten. Hierbij staan centraal: het hebben van hoge verwachtingen, het intensiveren van de basisaanpak, het inplannen van meer leertijd, et cetera. 
 • Behoud de goede kenmerken van de (familie)cultuur en werk vanuit persoonlijke- en teamontwikkeling aan de verbeterpunten ervan.
 • Werk actief, betrokken en energiek mee met de werkgroepen in het team.
 • Vier de successen met het team en de leerlingen

Wie zoeken we?
Het nieuwe strategisch beleidsplan van stichting OOK is klaar om uitgerold te worden. We zoeken een directeur die dit beleidsplan weet te vertalen naar een goed beleidsplan voor de school. Onze liefde voor het daltononderwijs staat hierbij niet ter discussie. Het daltononderwijs heeft onze harten veroverd en dat vuur willen we laten branden en opstoken.

Om de school onderwijsinhoudelijk verder te brengen, zoeken we een directeur die verstand heeft van (onderwijs)processen en die samen met de ervaren intern begeleider stuurt op het verbeteren van de resultaten. 

Vanuit het perspectief dat school leuk mag zijn, vragen we een directeur te investeren in het pedagogisch klimaat op team en leerlingniveaus. Je neemt ons serieus mee in processen, je voelt aan wanneer je ons kunt laten beslissen en wanneer er knopen moeten worden doorgehakt. Kortom: je investeert in ons en daarmee in de kinderen. Daarna neem je het initiatief om te borgen en ons bij de les te houden.

We zoeken met nadruk iemand die het goede van onze familiecultuur ziet en kan behouden, maar tevens de mindere kanten kan helpen ontwikkelen. We staan open voor jou als nieuwe directeur.

Wat biedt de school jou?

Stichting OOK

 • Stichting Openbaar Onderwijs Kampen is een kleine professionele stichting die bestaat uit zes scholen onder leiding van directeur-bestuurder Irma Gelderblom. De zes scholen hebben heel duidelijk hun eigen identiteit en kleur. 
 • De zes directeuren en bestuurder krijgen op stichtingsniveau ondersteuning van een managementassistent en een beleidsmedewerker Onderwijs & Kwaliteit. ICT, HR en PSA kopen we in. We zijn met elkaar in gesprek of deze kleine staf voldoende is of dat we daar verandering in willen brengen. 
 • Het is mogelijk om als directeur bij Stichting OOK meerdere scholen onder je hoede te nemen. Als meerscholen-directeur kun je behalve directeur van ODS Engelenberg ook directeur worden van OBS Wonderwijs of OBS Dirk van Dijk. Kijk voor meer informatie op www.onderwijsconnected.nl/vacatures.

School

 • Een collegiaal team dat plezier heeft in haar werk en hart voor de school heeft.
 • Een mooie variatie aan leerlingen.
 • Een school met een goede daltonbasis en ruimte voor ontwikkeling.

Arbeidsvoorwaarden

 • Aanstelling van 0,6 wtf (werkdagen in overleg) of 1,0 wtf als meerscholen-directeur.
 • Inschaling volgens de cao PO en afhankelijk van kennis en ervaring.
 • Je aanstelling is maximaal twee jaar voor bepaalde tijd. Bij gebleken geschiktheid wordt de arbeidsovereenkomst omgezet naar een vaste aanstelling. 
 • Reiskosten woon-werkverkeer worden vergoed volgens de cao.
 • Je ontvangt een laptop van OOK.
 • OOK heeft een fietsregeling.
 • OOK biedt volop mogelijkheden voor professionalisering. In overleg is er veel mogelijk. 
 • Van collega’s zonder ervaring verwachten we dat ze binnen twee jaar gestart zijn met een opleiding voor geregistreerd directeur, bij voorkeur een masteropleiding. Stichting OOK vergoedt de kosten.
 • Vanuit het directieteam wordt er een maatje aan je gekoppeld die je op weg helpt. Dit duurt zolang dat nodig is.

Interesse?
Hebben we je interesse gewekt en wil je eerst meer weten over ODS Engelenberg en/of stichting OOK? Maak een vrijblijvende afspraak voor een bespreekmoment met bestuurder Irma Gelderblom op (06) 30 30 44 88 of met collega-directeur Natasja van Wijngaarden op (038) 333 20 85. 

Solliciteren

Wil je direct solliciteren? Mail dan je cv en brief met daarin jouw motivatie en jouw ideeën over hoe jij goed invulling kunt geven aan deze opdracht naar info@onderwijsconnected.nl. 

Reageren is mogelijk t/m zondag 9 oktober 2022

Na ontvangst van je sollicitatie krijgen kandidaten die passen binnen het profiel een uitnodiging voor een individueel online kennismakingsgesprek met OnderwijsConnected.

Na deze eerste kennismaking draagt OnderwijsConnected een aantal kandidaten voor aan de benoemingsadviescommissie (BAC) van de school en de selectiecommissie bestuur (SCB) van Stichting OOK. Je voert dus twee separate gesprekken. Beide gesprekken vinden plaats op woensdag 12 oktober tussen 17.30 en 21.30 uur. De datum van indiensttreding is bij voorkeur 1 januari 2023

Het opvragen van referenties maakt onderdeel uit van de selectie. Wij nemen, met goedkeuring van de kandidaat, het initiatief om referenten te benaderen. Daarnaast kan een assessment onderdeel uitmaken van de procedure.

Vragen?
Heb je naar aanleiding van deze uitdagende vacature vragen? Neem dan contact op met Beatrijs Everts via telefoonnummer (06) 11 51 92 09 of door te mailen naar beverts@onderwijsconnected.nl. Zij begeleidt deze procedure vanuit OnderwijsConnected BV.