(Meerscholen) Directeur OBS Wonderwijs in IJsselmuiden

Status: Werving geslaagd!

Functie: Directeur
Provincie: Overijssel
FTE: 0,6-1,0

Gezocht: (meerscholen) directeur die onze school kleur geeft

OBS Wonderwijs is goed op weg als het gaat om ‘eigenheid’. De school profileert zich onder andere op het gebied van lezen, muziek, onderzoekend leren, het bevorderen van eigenaarschap en gepersonaliseerd leren. Het team zet in op de methodiek van stichting LeerKRACHT. Ouders, leerlingen en het team zijn over het algemeen zeer tevreden over Wonderwijs. Toch is dit alles voor het team van Wonderwijs geen reden om achterover te leunen. De snel veranderende samenleving vraagt telkens weer om toekomstgerichte keuzes vanuit een duidelijke visie. Wij zoeken daarom een nieuwe directeur, die de school in de komende jaren met lef en liefde verder helpt positioneren en ontwikkelen, Geef jij kleur aan OBS Wonderwijs?

OBS Wonderwijs in IJsselmuiden
OBS Wonderwijs is de enige openbare school in IJsselmuiden en verzorgt onderwijs aan ongeveer 140 leerlingen, afkomstig uit alle wijken van het dorp. De school valt onder het bestuur van de Stichting Openbaar Onderwijs Kampen (OOK).

OBS Wonderwijs is gehuisvest in het Kulturhus. Dit is een verzamelgebouw waarin zich ook een huisartsenpraktijk, een apotheek, een praktijk voor fysiotherapie en het centrum voor kunst en kunsteducatie Quintus bevinden. In dit goed geoutilleerde en eigentijdse gebouw met ruime buitenruimte bevinden zich ook de openbare bibliotheek, waarvan de school rechtstreeks gebruik kan maken, en een theaterzaal, die we delen met Quintus. Verder biedt Partou er kinder- en buitenschoolse opvang.

Het team van OBS Wonderwijs bestaat uit ongeveer twaalf leerkrachten, een intern begeleider, een onderwijsassistent, een onderwijsspecialist, een conciërge en een directeur. Verder beschikt de school over twee leescoördinatoren, een rekencoördinator, een cultuurcoördinator en een expert groepsdynamica.

Waar staat de OBS Wonderwijs voor?
OBS Wonderwijs biedt kinderen een veilige, inspirerende en gezellige leeromgeving waarbinnen alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen, talenten kunnen ontplooien en kennis kunnen opdoen en toepassen. Door de sterke zorgstructuur worden alle kinderen echt gezien. De school maakt gebruik van het leerstofjaarklassensysteem en van gepersonaliseerd leren en heeft veel aandacht voor het ontwikkelen van ‘21st century skills’. Stimuleren van ondernemend en onderzoekend leren neemt hierin een belangrijke plaats in. Daarnaast heeft cultuuronderwijs in onze school een prominente rol. We werken hierbij intensief samen met Quintus.

OBS Wonderwijs is een ‘lerende school’. De medewerkers staan open voor vernieuwing en werken met behulp van de LeerKRACHT-methodiek continu aan kwaliteitsverbetering om zo van basis- naar basis+ kwaliteit te groeien. Dit doen ze onder andere door de ambitie jaarlijks te herijken en een jaarplan met onderwijsinhoudelijke thema’s te maken. 

Situatieschets van de school

Organisatie

 • OBS Wonderwijs maakt onderdeel uit van Stichting Openbaar Onderwijs Kampen (OOK). Een bestuur met zes basisscholen. 
 • De directeur-bestuurder van OOK werkt samen met een deskundige staf aan het allerbeste onderwijs voor ieder kind. De titel van het nieuwe beleidsplan 2022-2026 ‘Verschil verbindt’ heeft betrekking op nieuwsgierigheid en ontplooiingsmogelijkheden voor ieder kind en medewerker en op de kracht van met en van elkaar leren. 
 • Binnen stichting OOK hebben directeuren, binnen met elkaar afgestemde kaders, een grote eigen beslissingsbevoegdheid om daarmee de identiteit van iedere school zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen.
 • Met de bibliotheek in Kampen is het concept ‘Bibliotheek op school’ geïntroduceerd en is er een leesconsulent op iedere school aanwezig.
 • Met ondersteuning van een eigen onderwijsspecialist zet de school middelen in voor passend onderwijs. Bij verzwaarde casuïstiek doet de school een beroep op de orthopedagogen of onderwijsspecialisten van het Expertisecentrum Prisma Kampen.
 • Er staat een positief team met een groot verantwoordelijkheidsgevoel bestaande uit veelal parttimers.

Inhoudelijk

 • De schoolweging van OBS Wonderwijs bedraagt 30,79.
 • Voor het in kaart brengen van de ontwikkelingen van de leerlingen maakt de school gebruik van het leerlingvolgsysteem IEP. Daarnaast wordt ook de IEP Eindtoets afgenomen. 
 • Wonderwijs werkt met de methodiek van stichting leerKRACHT. Vergaderingen worden mede geleid door de schoolcoach.
 • OBS Wonderwijs werkt met Kanjertraining aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.
 • Kindgesprekken zijn een belangrijk middel om kinderen meer eigenaar te laten zijn het leerproces. In de groepen 1 t/m 4 zijn dit individuele gesprekken met de kinderen, in de groepen 5 t/m 8 worden deze gesprekken in groepjes gevoerd, waarbij kinderen elkaar tips en tools geven om de doelen te halen.
 • In de kleutergroepen wordt er gebruik gemaakt van het systeem DORR (dagelijks observeren registreren rapporteren).
 • De groepen 5 t/m 8 werken met Snappet voor de verwerking van taal, rekenen, spelling, woordenschat en automatiseren.
 • De onderwijsresultaten kunnen op deelvlakken beter in relatie tot wat je zou mogen verwachten. Dit vraagt om een nadere analyse, inclusief uitvoering van interventies ten aanzien van het aanbod, de gestelde doelen en het didactisch handelen.
 • Het ondernemende karakter van de school is momenteel niet zichtbaar genoeg voor de omgeving.

Jouw opdracht
In de kern ligt er de volgende opdracht:

 • Vertaal het strategisch beleidsplan van OOK naar een duidelijk profiel voor de school waarin je alle kwaliteiten naar voren laat komen. Maak daarin ook onderwijskundige keuzes. 
 • Ga verder met de ingeslagen weg die behoort bij de methodiek van stichting LeerKRACHT. Daar is het team erg enthousiast over.
 • De onderwijsopbrengsten kunnen een impuls gebruiken. Dit vraagt om een directeur die, in afstemming met de intern begeleider, een grondige analyse maakt en van daaruit werkt aan de optimalisatie van de resultaten. 
 • Zoek naar een vorm om de samenhang in het team met de vele parttimers te versterken.
 • Draag de school op een positieve manier uit naar ouders en externen, door het gezicht van de school te zijn.

Wie zoeken we?
Wat de scholen van OOK verbindt, is dat we kinderen leren dat onderlinge verschillen een kans bieden om elkaar te leren kennen en van elkaar te leren. Onze scholen staan open voor iedereen, zijn niet groot en daardoor persoonlijk. Waar we ook trots op zijn, is dat er bij OOK echt iets te kiezen is: we hebben een breed scala aan goed uitgewerkte onderwijsconcepten, zodat ieder kind in Kampen en omgeving dat onderwijs kan krijgen dat bij hem of haar past. 

Vanuit deze trots op de eigenheid van iedere OOK-school zijn we op zoek naar een verbindende en inspirerende directeur die op basis van het strategisch beleidsplan van stichting OOK een schooleigen visie ontwikkelt, deze in het onderwijs vormgeeft en de komende jaren uitdraagt. 

Wij gunnen ‘onze’ kinderen een directeur die het team vanuit een coachende rol meeneemt in ontwikkeling en beslissingen, daarin besluitvaardig is en de afspraken borgt. Doel is om de onderwijsopbrengsten verder te versterken. Dat doe je in nadrukkelijke samenspraak met de intern begeleider van de school. Je geeft ruimte aan ieder teamlid om binnen de kaders van het schoolbeleid de professionele visie vorm te geven.

De directeur die wij zoeken heeft een persoonlijkheid wiens kracht ligt in het aanvoelen wanneer je los kunt laten en wanneer je daadkrachtig moet zijn. Je staat voor de gemaakte keuzes. Met die power ben je ook in staat om de school beter zichtbaar te maken in de dorpsgemeenschap.

Wat biedt de school jou?

Stichting OOK

 • Stichting Openbaar Onderwijs Kampen is een kleine professionele stichting die bestaat uit zes scholen onder leiding van directeur-bestuurder Irma Gelderblom. De zes scholen hebben heel duidelijk hun eigen identiteit en kleur. 
 • De zes directeuren en bestuurder krijgen op stichtingsniveau ondersteuning van een managementassistent en een beleidsmedewerker Onderwijs & Kwaliteit. ICT, HR en PSA kopen we in. We zijn met elkaar in gesprek of deze kleine staf voldoende is of dat we daar verandering in willen brengen. 
 • Het is mogelijk om als directeur bij Stichting OOK meerdere scholen onder je hoede te nemen. Als meerscholen-directeur kun je behalve directeur van OBS Wonderwijs ook directeur worden van ODS Engelenberg of OBS Dirk van Dijk. Kijk voor meer informatie op www.onderwijsconnected.nl/vacatures.

School

 • Een team dat door middel van LeerKRACHT sterk in de eigen ontwikkeling staat. 
 • Enthousiasme om onze school een eigen gezicht te geven. 
 • Ruimte om samen richting te geven aan de school.

Arbeidsvoorwaarden

 • Aanstelling van 0,6 wtf (werkdagen in overleg) of 1,0 wtf als meerscholen-directeur.
 • Inschaling volgens de cao PO en afhankelijk van kennis en ervaring.
 • Je aanstelling is maximaal twee jaar voor bepaalde tijd. Bij gebleken geschiktheid wordt de arbeidsovereenkomst omgezet naar een vaste aanstelling. 
 • Reiskosten woon-werkverkeer worden vergoed volgens de cao.
 • Je ontvangt een laptop van OOK.
 • OOK heeft een fietsregeling.
 • OOK biedt volop mogelijkheden voor professionalisering. In overleg is er veel mogelijk. 
 • Van collega’s zonder ervaring verwachten we dat ze binnen twee jaar gestart zijn met een opleiding voor geregistreerd directeur, bij voorkeur een masteropleiding. Stichting OOK vergoedt de kosten.
 • Vanuit het directieteam wordt er een maatje aan je gekoppeld die je op weg helpt. Dit duurt zolang dat nodig is.

Interesse?
Hebben we je interesse gewekt en wil je eerst meer weten over OBS Wonderwijs en/of stichting OOK? Meer gedetailleerde informatie omtrent de onderwijsopbrengsten kun je opvragen bij Beatrijs Everts van OnderwijsConnected. Maak een vrijblijvende afspraak voor een bespreekmoment met bestuurder Irma Gelderblom op (06) 30 30 44 88 of met collega-directeur Jennifer de Wit (038) 203 10 00.

Solliciteren

Wil je direct solliciteren? Mail dan je cv en brief met daarin jouw motivatie en jouw ideeën over hoe jij goed invulling kunt geven aan deze opdracht naar info@onderwijsconnected.nl. 

Reageren is mogelijk t/m 8 januari 2023. Na ontvangst van je sollicitatie krijgen kandidaten die passen binnen het profiel een uitnodiging voor een individueel online kennismakingsgesprek met OnderwijsConnected.

Na deze eerste kennismaking draagt OnderwijsConnected een aantal kandidaten voor aan de benoemingsadviescommissie (BAC) van de school en de selectiecommissie bestuur (SCB) van Stichting OOK. Je voert dus twee separate gesprekken. Beide gesprekken vinden plaats op 18 januari 2023 tussen 17.00-21.00 uur. De datum van indiensttreding is bij voorkeur 1 april 2023. Na de zomervakantie is ook bespreekbaar. 

Het opvragen van referenties maakt onderdeel uit van de selectie. Wij nemen, met goedkeuring van de kandidaat, het initiatief om referenten te benaderen. Daarnaast kan een assessment onderdeel uitmaken van de procedure.

Vragen?
Heb je naar aanleiding van deze uitdagende vacature vragen? Neem dan contact op met Beatrijs Everts via telefoonnummer (06) 11 51 92 09 of door te mailen naar beverts@onderwijsconnected.nl. Zij begeleidt deze procedure vanuit OnderwijsConnected BV.