(Meerscholen) Directeur OBS Dirk van Dijk in Kampen

Functie: Directeur
Provincie: Overijssel
FTE: 0,6-1,0

Gezocht: een Dijk van een (meerscholen-) directeur

En mocht je toevallig Dirk(je) heten….
Kinderen in deze snel veranderende samenleving helpen uitgroeien tot wereldwijze burgers. Dat is waar het hechte en sterk betrokken team van de openbare basisschool Dirk van Dijk zich voor inzet. Om deze uitdagende opgave te kunnen blijven dragen en daarbij onze teruglopende leeropbrengsten te verbeteren, zoeken wij een goede leider. Een kapitein die zeilt met een doel en niet voortdurend klaagt dat de wind uit de verkeerde hoek komt. Een leider die doelgericht samen met ons koerst op een sterke kwaliteitscultuur en actief stuurt op de doorgaande lijn, de opbrengsten en het onderwijsaanbod. Ben jij de directeur die het avontuur met ons aangaat en eventueel zelfs twee schepen tegelijk bestuurt?

OBS Dirk van Dijk in Kampen
OBS Dirk van Dijk is een brede school in Kampen met ongeveer 135 leerlingen. Wij delen een gebouw met Stichting Prokino, die een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en voor- en naschoolse opvang biedt. Daarnaast werken we samen met onder andere schoolmaatschappelijk werk, logopedisten en de bibliotheek. Gezamenlijk en in goede samenwerking met ouders en verzorgers bieden wij zo een brede leeromgeving voor kinderen van nul tot twaalf jaar. 

In ons team van negentien medewerkers is een goede balans tussen ervaring en nieuwe kennis. We werken met de vertrouwde leerstofjaarklassen en differentiëren binnen deze groepen op niveau. Daarnaast werken we met schoolbrede thema’s.

Waar staat de OBS Dirk van Dijk voor?
Geïnspireerd op de maatschappelijk betrokken oud-wethouder en naamgever van de school is ons motto: ‘Wij(s) in de maatschappij’. Ons doel is kinderen in deze snel veranderende samenleving te helpen uitgroeien tot wereldwijze burgers. Om hen voor te bereiden op hun rol in de maatschappij:

 • Zijn wij verbonden met onze omgeving. We halen de school in de maatschappij en de maatschappij in de school;
 • Bieden we een veilige en inspirerende leeromgeving, waarin kinderen zichzelf kunnen en durven zijn en waarin verschillen worden gezien als kansen om te verbinden;
 • Ondersteunen we kinderen en dagen we hen uit om ‘wereldwijsheid’ te ontwikkelen, vanuit een goede basis in rekenen, taal en lezen.

Situatieschets van de school

Organisatie

 • OBS Dirk van Dijk maakt onderdeel uit van Stichting Openbaar Onderwijs Kampen (OOK). Een bestuur met zes basisscholen. 
 • De directeur-bestuurder van OOK werkt samen met een deskundige staf aan het allerbeste onderwijs voor ieder kind. De titel van het nieuwe beleidsplan 2022-2026 ‘Verschil verbindt’ heeft betrekking op nieuwsgierigheid en ontplooiingsmogelijkheden voor ieder kind en medewerker en op de kracht van met en van elkaar leren. 
 • Binnen stichting OOK hebben directeuren, binnen met elkaar afgestemde kaders, een grote eigen beslissingsbevoegdheid om daarmee de identiteit van iedere school zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Elke school schrijft het komende jaar op basis van het beleidsplan voor de komende vier jaar een eigen schoolplan. Ook de websites worden daarop aangepast. 
 • Vanuit het concept ‘Bibliotheek op school’ is op iedere OOK-school een leesconsulent aanwezig.
 • Aan OBS Dirk van Dijk staat een positief, ambitieus team met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. In het team zitten coördinatoren voor lezen, rekenen, ICT en cultuur. Daarnaast een hoogbegaafdheidsspecialist en een gedragsspecialist.
 • Met ondersteuning van een eigen onderwijsspecialist zet de school middelen in voor passend onderwijs. Bij verzwaarde casuïstiek doet de school een beroep op de orthopedagogen of onderwijsspecialisten van het Expertisecentrum Prisma Kampen.
 • De medezeggenschapsraad en oudervereniging worden geroemd om hun grote betrokkenheid.
 • De intern begeleider werkt drie dagen per week op school en de conciërge vijf ochtenden per week.
 • Om de motorische ontwikkeling van de kinderen positief te beïnvloeden, is er één dag per week een vakleerkracht bewegingsonderwijs. De andere les wordt ingevuld door een van de gespecialiseerde leerkrachten binnen school.

Inhoudelijk

 • De schoolweging van OBS Dirk van Dijk bedraagt 32,9. 
 • Ouders geven de school gemiddeld een 7.5, leerlingen geven een 7.8.
 • Voor het in kaart brengen van de ontwikkelingen van de leerlingen maakt OBS Dirk van Dijk gebruik van het door bureau ICE ontwikkelde leerlingvolgsysteem, het IEP LVS. Daarnaast wordt de IEP Eindtoets afgenomen.
 • De tussen- en eindopbrengsten vragen om aandacht. 
 • De school heeft in het afgelopen jaar geïnvesteerd in het kleuteronderwijs. Zo is er goed gekeken naar en zijn er aanpassingen gedaan in het aanbod, het planmatig handelen, een uitdagende speel-werkomgeving en samenhang tussen de verschillende vakgebieden en onderdelen. Dit wordt in het schooljaar 2022-2023 verder uitgebouwd.
 • Het aantal meertalige kinderen in de groepen 1 t/m 4 neemt toe. Dit vraagt om een impuls ten aanzien van de woordenschatontwikkeling en intensivering van het aanbod.
 • Vanuit het motto ‘Wereldwijs’ werkt het team thematisch aan de zaakvakken met ondersteuning van de methode Topontdekkers.
 • In het schooljaar 2022-2023 heeft het team een start gemaakt met KiVa, een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten.

Jouw opdracht
In de kern ligt er de volgende opdracht:

 • Geef duidelijk leiding aan het team van positieve en betrokken teamleden.
 • Leg stevig nadruk op een sterke kwaliteitscultuur en het monitoren van de leerresultaten, en op de in te zetten interventies. 
 • Ga actief aan de slag met de doorgaande lijn, de opbrengsten en het onderwijsaanbod, waarbij het vak rekenen prioriteit heeft. Stem het aanbod af op de 1S/2F doelen. Daarbij moet er meer aandacht komen voor de cruciale doelen voor elke leerling.
 • Stuur op de professionalisering van het pedagogisch-didactisch handelen vanuit bewustwording en urgentiebesef. 
 • Zorg van daaruit voor de verdere implementatie van de zorg in de school.
 • Zorg voor een succesvolle implementatie van een aantal nieuwe methodes.
 • Werk aan een meer evidencebased leeromgeving.
 • Ga aan de slag met het bepalen van de nieuwe doelen voor de schoolplanperiode 2023-2027.
 • Pak in 2023 de renovatieplannen van de school op.

Wie zoeken we?
De school zoekt een professionele en communicatief sterke onderwijskundig directeur, die oog heeft voor en aansluit bij de fase van ontwikkeling van ieder teamlid en ieder kind. Dat alles met maar één doel: onderwijs op maat met aandacht voor ieder kind. Het is van belang dat de directeur zich bezighoudt met de hoofdlijnen, stuurt op doelen, delegeert waar kan en controleert waar nodig, om beleid te borgen.

In het doen en laten van de directeur verwachten we transparantie, betrouwbaarheid, eerlijkheid, zelfverzekerdheid, positiviteit en humor. 

Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze directeur het strategisch beleidsplan van Stichting OOK en de gedragen visie van OBS Dirk van Dijk weet te vertalen naar een inspirerend en realistisch nieuw schoolplan. Een plan dat leidt tot goede resultaten en doorontwikkeling van het ‘wereldwijs’ onderwijs.

Wat biedt de school jou?

Stichting OOK

 • Stichting Openbaar Onderwijs Kampen is een kleine professionele stichting die bestaat uit zes scholen onder leiding van directeur-bestuurder Irma Gelderblom. De zes scholen hebben heel duidelijk hun eigen identiteit en kleur. 
 • De zes directeuren en bestuurder krijgen op stichtingsniveau ondersteuning van een managementassistent en een beleidsmedewerker Onderwijs & Kwaliteit. ICT, HR en PSA kopen we in. We zijn met elkaar in gesprek of deze kleine staf voldoende is of dat we daar verandering in willen brengen. 
 • Het is mogelijk om als directeur bij Stichting OOK meerdere scholen onder je hoede te nemen. Als meerscholen-directeur kun je behalve directeur van ODS Engelenberg ook directeur worden van OBS Wonderwijs of OBS Dirk van Dijk. Kijk voor meer informatie op www.onderwijsconnected.nl/vacatures.

School

 • Een hecht en betrokken team.
 • Flinke ondersteuning door de conciërge, zodat jij je als directeur kunt concentreren op de zaken waar het echt om gaat.
 • Een school met een duidelijke visie.
 • Een goede basis om op verder te bouwen na de interventies die de interim-directeur heeft ingezet.

Arbeidsvoorwaarden

 • Aanstelling van 0,6 wtf (werkdagen in overleg) of 1,0 wtf als meerscholen-directeur.
 • Inschaling volgens de cao PO en afhankelijk van kennis en ervaring.
 • Je aanstelling is maximaal twee jaar voor bepaalde tijd. Bij gebleken geschiktheid wordt de arbeidsovereenkomst omgezet naar een vaste aanstelling. 
 • Reiskosten woon-werkverkeer worden vergoed volgens de cao.
 • Je ontvangt een laptop van OOK.
 • OOK heeft een fietsregeling.
 • OOK biedt volop mogelijkheden voor professionalisering. In overleg is er veel mogelijk. 
 • Van collega’s zonder ervaring verwachten we dat ze binnen twee jaar gestart zijn met een opleiding voor geregistreerd directeur, bij voorkeur een masteropleiding. Stichting OOK vergoedt de kosten.
 • Vanuit het directieteam wordt er een maatje aan je gekoppeld die je op weg helpt. Dit duurt zolang dat nodig is.

Interesse?
Hebben we je interesse gewekt en wil je eerst meer weten over OBS Dirk van Dijk en/of stichting OOK? Meer gedetailleerde informatie over de onderwijsopbrengsten kun je opvragen bij Ton Markink van OnderwijsConnected. Maak een vrijblijvende afspraak voor een bespreekmoment met bestuurder Irma Gelderblom (06) 30 30 44 88 of interim-directeur Marieke Hoekstra (06) 42 08 46 30.

Solliciteren

Wil je direct solliciteren? Mail dan je cv en brief met daarin jouw motivatie en jouw ideeën over hoe jij goed invulling kunt geven aan deze opdracht naar info@onderwijsconnected.nl. 

Reageren is mogelijk t/m 8 januari 2023. 

Na ontvangst van je sollicitatie krijgen kandidaten die passen binnen het profiel een uitnodiging voor een individueel online kennismakingsgesprek met OnderwijsConnected.

Na deze eerste kennismaking draagt OnderwijsConnected een aantal kandidaten voor aan de benoemingsadviescommissie (BAC) van de school en de selectiecommissie van OOK. Je voert dus twee separate gesprekken. Beide gesprekken vinden plaats op 17 januari 2023 tussen 17.00 en 21.00 uur. De datum van indiensttreding is bij voorkeur 1 april 2023Na de zomervakantie is ook bespreekbaar.

Het opvragen van referenties maakt onderdeel uit van de selectie. Wij nemen, met goedkeuring van de kandidaat, het initiatief om referenten te benaderen. Daarnaast kan een assessment onderdeel uitmaken van de procedure.

Vragen?
Heb je naar aanleiding van deze uitdagende vacature vragen? Neem dan contact op met Ton Markink door te mailen naar tmarkink@onderwijsconnected.nl. Hij begeleidt deze procedure vanuit OnderwijsConnected BV.