Directeur basisschool de Wije in Wijhe

Status: Werving geslaagd!

Functie: Directeur
Provincie: Overijssel
FTE: 0,6 – 0,10

Laat jij ons vlammen?!

Weet jij wat leven is? Basisschool De Wije is, gelegen midden in een levendige woonwijk, een minimaatschappij op zich; ruim 150 kinderen leren hier dagelijks wat leven is. Ben jij de directeur die vol vuur het goede voorbeeld geeft? Aan de kinderen en aan het bevlogen, veertien-koppig team? Als jij die open directeur bent, die gelukkige leerlingen wil zien groeien als mens, lees dan verder.

De Wije in Wijhe

De Wije is een openbare basisschool met 8 enkele groepen. Kinderen leren hier de kennis en vaardigheden om te kunnen groeien en bloeien. Leerlingen, leerkrachten, ouders en verzorgers trekken samen op en helpen kinderen om als wereldburger hun plek in te nemen in de samenleving. De school wordt onderdeel van een Kindcentrum; de plannen voor de nieuwbouw van KC Wije zijn in een vergevorderd stadium. In 2027 wordt het Kindcentrum geopend.

Waar staat De Wije voor?

Wij staan voor een stevige basis voor ieder kind; cognitief, creatief én sociaal-emotioneel. We zorgen voor duidelijkheid, rust en vertrouwen, én we gaan altijd uit van gelijkwaardigheid. Kinderen krijgen keuzevrijheid in het werken aan thema’s en profiteren van een passend aanbod. Dit bieden we aan in de eigen groep, groep-doorbroken én in onze Plus je klas.

Op basisschool De Wije zijn we nieuwsgierig naar ieders verhaal en staan we open voor alle meningen. Dit merk je aan hoe we met de leerlingen en collega’s omgaan. Onze school is een plek waar we samenleven en samen leren. We prikkelen de nieuwsgierigheid en creativiteit, en iedereen wordt hier gezien en gekend. Wat ons betreft een prachtig uitgangspunt om te ontdekken wie je bent én wie je wilt zijn.

In de naam van onze school zie je Wij en Je – dat zegt veel over ons! De minimaatschappij die we willen zijn, hoor je terug in het woord Wij. Daarnaast hebben we aandacht voor jou, wat heb jij nodig, hoe leer jij het beste, wie ben jij? Samen zijn we de Wije!

Situatieschets van de school

Basisschool De Wije is onderdeel van stichting De Mare. Stichting De Mare is een bestuur met 7 openbare basisscholen in Salland, waar goed onderwijs, ambitie en trots de boventoon voeren. De basisscholen staan in de gemeente Olst-Wijhe en Raalte. De Mare ontleent bestaansrecht aan de openbare identiteit van de scholen, met een overtuiging in het bieden van kansen. Gelijkwaardigheid, het vermogen om je te verplaatsen in de ander en leren dat kinderen van elkaar mogen verschillen staat centraal. Iedereen moet op school in vrijheid en veiligheid zichzelf kunnen zijn.

Organisatorisch

 • Basisschool De Wije is ontstaan uit een fusie van twee basisscholen, De Peperhof en De Tellegen en staat midden in een woonwijk in Wijhe. De Wije kent een gevarieerde populatie.
 • Op de school zitten ongeveer 150 leerlingen en deze zijn verdeeld over 8 enkele groepen. De verwachting is dat het leerlingaantal de komende jaren stabiliseert of een lichte groei zal doormaken.
 • Basisschool De Wije ziet het als maatschappelijke opdracht om kinderen kennis en vaardigheden te leren waardoor zij zichzelf optimaal ontwikkelen. Een stevige basis voor ieder kind staat hierbij centraal: cognitief, creatief en sociaal-emotioneel.
 • Samen leren leven vinden we belangrijk en vanuit de missie en visie zijn er een aantal strategische prioriteiten opgesteld:
  0 Op De Wije wordt zowel de intrinsieke motivatie als de creativiteit geprikkeld
  0 De onderwijsbehoeften van een leerling staan centraal
  0 De EDI-instructie is een belangrijk onderdeel van het onderwijs
  0 Medewerkers en ouders werken professioneel samen
 • Dit schooljaar hebben de leerlingen dezelfde leerkrachten als vorig schooljaar. Zo willen zij ontdekken of dit invloed heeft op de gelijkmatige groei van kinderen en of hier pedagogische voordelen mee zijn te behalen.
 • Het percentage mannelijke werknemers (onderwijzend personeel) ligt op 40%.

Inhoudelijk

 • De schoolweging van Basisschool De Wije bedraagt 31,22. Spreidingsgetal 7,54.
 • Voor het in kaart brengen van de ontwikkelingen van de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 wordt naast de methodegebonden toetsen, het leerlingvolgsysteem Cito Leerling in Beeld gebruikt.
 • De behaalde resultaten (driejaarsgemiddelde) na de eindtoets in het schooljaar 2022-2023 zijn:
  1F: 98,2% (vergelijkbare scholen 95,5%);
  1S/2F: 66,7% (vergelijkbare scholen 58,6%).
 • Ruim 85% van de kinderen stroomt uit naar VMBO TL of hoger.
 • De eindopbrengsten zijn ieder jaar voldoende, maar op basis van de schoolweging moeten de kinderen beter kunnen profiteren van het onderwijsaanbod ten aanzien van begrijpend lezen. Dit vraagt schoolbreed de aandacht.
 • In juli 2023 is er een nieuw schoolplan met als titel “Samen leren leven” vastgesteld, waarbij de ambities opgesplitst zijn in 3 thema’s, de basis op orde, prikkelend thematisch onderwijs en eigenaarschap. Er wordt gewerkt aan het maximaal behalen van groei op de basisvakken, het versterken van de cyclische ondersteuningstructuur, het gebruik van het EDI-model als model voor de instructie en het ontwikkelen van een curriculum ten aanzien van de zaakvakken middels Wereldwijs. In dit vak komen de leerlijnen van Burgerschap, Cultuur, Techniek, creatieve vakken, dans/drama en digitale geletterdheid samen. Daarnaast wordt er ook extra ingestoken op het verder ontwikkelen van eigenaarschap bij de leerlingen.
 • Met behulp van de Kanjertraining wordt er aandacht gegeven aan de sociaal-emotionele vaardigheden Voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen wordt gebruik gemaakt van Kanvas.
 • De afspraken die per vakgebied op schoolniveau zijn gemaakt, zijn beschreven in kwaliteitskaarten.
 • Vanaf groep 1 wordt er Engels gegeven.
 • Binnen de school is er een “Plus je klas”. Leerlingen uit verschillende groepen gaan eenmaal per 2 weken thematisch werken aan pittige uitdagingen, leren om nog beter samen te werken, leren leren en daarnaast wordt het hogere orde denken aangesproken.

Jouw opdracht

Jij hebt een onderwijsvisie die aansluit bij wat we al ontwikkeld hebben. Van daaruit weet jij ons verder te brengen. Jouw onderwijskundig leiderschap zorgt ervoor dat we op koers blijven en ons blijven ontwikkelen. Het gaat om ruimte, eigenaarschap en rekenschap. Oftewel je moedigt aan om verantwoordelijkheid te nemen voor onze taken en beslissingen, geeft ruimte om zelfstandig te handelen en verwacht van ons dat we rekenschap afleggen over ons handelen. Jij weet dat in professionele en persoonlijke contexten het afleggen van rekenschap bijdraagt aan transparantie, integriteit en vertrouwen. Vanuit onderwijskundige passie blijf jij ons vuur aanwakkeren. Je geeft ons het vertrouwen en houdt ons daardoor in beweging. Tegelijkertijd help je ons om zaken te borgen. Je bevraagt ons steeds weer naar de onderbouwing van wat we doen. Reflecteert met ons en hierdoor help je onze professionele cultuur samen te versterken. Samen met het team en de andere partners bereid je de overgang voor naar een nieuw kindcentrum in Wijhe (Scholen voor morgen Wijhe).

Als schooldirecteur van De Mare ben je onderdeel van het directieteam. In ons Koersplan beschrijven de we identiteit en de 5 ambities van De Mare. Jij werkt mee aan de verdere ontwikkeling en implementatie van dit strategisch koersplan. Zo werken we vanuit de Mare-identiteit en ambities aan de verdere professionalisering van zowel de Mare als jouw school. We delen als directeuren onze kennis en zoeken elkaar op, zodat we van elkaar kunnen leren. Binnen De Mare werken we doelgericht, stellen we criteria op en evalueren we onze plannen op alle niveaus van ons onderwijsaanbod. Daardoor verbeteren we ons didactisch en pedagogisch handelen. Op verschillende manieren werken we in professionele leergemeenschappen van en met elkaar als makers van ons onderwijs. Jij hebt in dit alles een belangrijke rol – het meebepalen van de kaders, meedenken en mee besluiten. Hierdoor draag jij bij aan het verbeteren van duurzaam en dynamisch openbaar onderwijs in Salland.

Wie zoeken we?

Team

 • Een ‘kritische ondersteuner’ die de ingezette koers bewaakt en samen met ons verder kan ontwikkelen: die soms naast ons loopt, soms achter ons loopt en soms het voortouw neemt zodat wij samen in beweging blijven en ons ontwikkelen.
 • Iemand die ons binnen vooraf afgesproken kaders ruimte geeft om onszelf te zijn.
 • Je bent authentiek en duidelijk in je communicatie; je zegt wat je doet en doet wat je zegt.

Kinderen

 • Je bent een lieve directeur die streng is als dat nodig is.
 • We vinden het leuk als je ons helpt en soms met ons meespeelt.

Ouders

 • Je bent zichtbaar, betrokken en benaderbaar.
 • Door jou kunnen de leerkrachten goed hun werk doen en dat is goed voor onze kinderen.
 • Je bewaakt de identiteit van De Wije, nu en ook straks in het Kindcentrum.

Wat biedt het bestuur en de school jou?

Stichting De Mare

Als De Mare ontlenen wij ons bestaansrecht aan de openbare identiteit van onze scholen. Onze diepste overtuiging ligt in het bieden van kansen. Gelijkwaardigheid begint bij het vermogen om je te verplaatsen in de ander. Het is belangrijk dat kinderen op school leren dat we van elkaar mogen verschillen en dat de een niet beter is dan de ander. Iedereen moet op school in vrijheid en veiligheid zichzelf kunnen zijn.

Wie we zijn en vanuit welke waarden wij dagelijks handelen verbindt de scholen van de Mare. Iedere school geeft op een eigen manier invulling aan deze opdracht, verbonden aan de gemeenschap waarin zij staat en verbonden met de mensen die er leren en werken. Juist deze aandacht voor waarden zien wij als een mogelijkheid om de eigenheid van onze scholen vorm te geven en toch met elkaar kleur te bekennen en samen een verhaal te hebben.

Wij zijn trots op onze vier kernwaarden (Vrijheid, Ontmoeting, Lef en Gelijkwaardigheid) waaraan wij dagelijks vormgeven met elkaar. Vrijheid, Ontmoeting, Lef en Gelijkwaardigheid ontstaan in de ontmoeting tussen leerlingen onderling, tussen hen en de school en onze omgeving. Ontmoeting op basis van gelijkwaardigheid, tussen mensen die in vrijheid zichzelf kunnen zijn en anderen de vrijheid gunnen dat ook te zijn. Het vraagt om Lef want volwassenen vinden dit al een uitdagende opdracht en leerlingen mogen het allemaal nog leren. Ieders verhaal wordt elke dag herschreven. Het vertellen van een verhaal doet iets met je. School is bij uitstek de plek om verhalen met elkaar te delen. Ze geven een gevoel van herkenning en thuiskomen, nieuwe inzichten en ontdekkingen. De eerste letters vormen samen het woord VOLG, voor ons geeft dit uiting aan VOLG je hart.

De Wije

 • Een slagvaardig team vol humor
 • Een goed ingezette koers
 • Een team met kartrekkers die hun eigen talenten kennen en in staat zijn hun professionele rol te pakken.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden je een functie directeur B van 0,6– 1,0 fte in schaal D12 conform de cao voor primair onderwijs. Informeer voor de functiebeschrijving bij OnderwijsConnected.

Interesse of direct solliciteren

Hebben we je interesse gewekt en wil je eerst meer weten over De Wije of stichting De Mare? Bel gerust voor meer informatie met Edwin Bathoorn, HR van stichting De Mare via telefoonnummer (06) 37 14 65 54. Heb je specifieke vragen, dan kan hij je doorverwijzen.

Wil je direct solliciteren? Mail dan je cv en brief met daarin jouw motivatie en jouw ideeën over hoe jij goed invulling kunt geven aan deze opdracht naar beverts@onderwijsconnected.nl.

Reageren is mogelijk t/m dinsdag 9 januari 2024.

Na ontvangst van je sollicitatie worden kandidaten die passen binnen het profiel uitgenodigd voor een individueel online kennismakingsgesprek met OnderwijsConnected.

Na deze eerste kennismaking draagt OnderwijsConnected een aantal kandidaten voor aan de benoemingsadviescommissie (BAC) van de school. De gesprekken vinden plaats op woensdag 17 januari vanaf 18.00 uur en dinsdag 23 januari vanaf 15.30 uur. Het assessment staat gepland op vrijdag 26 januari. We hopen de procedure voor 1 februari af te ronden. De datum van indiensttreding is 1 april of 1 mei 2024.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van deze uitdagende vacature vragen? Neem dan contact op met Beatrijs Everts via beverts@onderwijsconnected.nl. Zij begeleidt deze procedure vanuit OnderwijsConnected.