Directeur-bestuurder jenaplanschool Jenapleinschool in Assendorp

Status: Werving geslaagd!

Functie: Directeur-Bestuurder
Provincie: Overijssel
FTE: 0,8-1,0

Gezocht: Directeur-bestuurder met een hart voor jenaplanonderwijs die ons wil leren kennen. 

Om een goede relatie met een ander te hebben moet je jezelf kennen. Daarom is één van de belangrijke principes van ons jenaplanonderwijs de relatie van het kind met zichzelf. Niet de lesstof maakt dat je je als kind kunt verhouden tot een ander kind of tot een volwassene, maar je zelfbewustzijn en je zelfkennis. Relaties staan daarom in ons jenaplanconcept centraal. En die relaties ontdekken en ontwikkelen wij door samen te spelen, samen te werken, samen in gesprek te gaan én samen te vieren. Zo vormen onze kinderen zich een beeld van zichzelf, van de ander en van de wereld om hen heen. Want hoe kun je je een beeld vormen van de mening van een ander als je die van jezelf onvoldoende kent? En hoe kun je je plek in de wereld ontdekken als je niet weet wat jouw wortels je hebben meegegeven? De Jenapleinschool geeft onze kinderen de ruimte om zichzelf te ontdekken in relatie tot anderen en de omgeving.

Dat vertaalt zich in het werken in stamgroepen, met maatjes die elkaar helpen, in de vorm van gesprekken, samen spelen en óók het vieren met elkaar. Om onze prachtige school verder te laten bloeien zijn we op zoek naar een directeur-bestuurder met hart voor het jenaplanconcept.

De wortels van de Jenapleinschool in Assendorp

De Jenapleinschool is een bijzondere school. De school werd in 1986 opgericht door een aantal ouders uit de wijk die graag een school wilden met een pedagogische grondgedachte. Dat typeert de wijk Assendorp in Zwolle waar de school gevestigd is. De bewoners van deze oude stationswijk laten vaker zien dat ze creatief en initiatiefrijk zijn. Dat was al zo in de jaren ’80 toen de school werd gesticht, en is nu, 37 jaar later, nog steeds zo. Niet gek dus dat de school zich kenmerkt door een hoge ouderparticipatie en grote saamhorigheid onder ouders. De school is gevestigd aan het Assendorperplein. Het centrale middelpunt van de wijk met onder meer een levendig wijkcentrum, een muziektent met vele activiteiten en nog veel meer. De Jenapleinschool is hiermee ook een belangrijk onderdeel van het leven in de wijk.

Situatieschets van de school

Organisatie

 • De Jenapleinschool in Zwolle is een is een jenaplanschool. Dit betekent dat de medewerkers van de school spreken, spelen, werken en vieren vanuit het jenaplanconcept. Er wordt gewerkt in 3- jarige stamgroepen verdeeld over 3 bouwen; onderbouw, middenbouw, bovenbouw. Elke stamgroep heeft zijn eigen stamgroepleiders.
 • De aansturing van de school is gebaseerd op het two tier bestuursmodel, een bestuursvorm met een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht. De volgende uitgangspunten liggen daaraan ten grondslag.
  – Scheiding tussen uitvoering en toezichthouder.
  – Het werkgeverschap ligt bij directeur-bestuurder.
  – De Raad van Toezicht bestaat uit ouders en externe leden.
 • De school telt op dit moment 324 kinderen. Naast de directeur-bestuurder en een adjunct-directeur bestaat het team uit 22 stamgroepleiders, 2 intern begeleiders, een vakleerkracht gymnastiek, een conciërge, een administratief medewerker en 5 onderwijsassistenten.
 • Binnen de Jenapleinschool wordt gewerkt met werkgroepen waarin ook ouders participeren. Enkele werkgroepen zijn: vieringen, schoolkamp, schoolbibliotheek, schoolkrant Hi-Jena en natuurspeelplek de Torteltuin.

Inhoudelijk

 • De Jenapleinschool heeft een schoolweging van 21,77
 • Binnen de Jenapleinschool staan zes kernwaarden centraal, met als uitgangspunt “bewegen tussen tegenstellingen”. Het gaat hierbij om groei en ontwikkeling, betrokkenheid, samen werken, speelsheid, inspiratie en kwaliteit.
 • In juni 2022 heeft er onder leiding van B&T een review plaatsgevonden. Vanuit deze review zijn er een aantal aanbevelingen geformuleerd voor de komende periode. Zo moet er meer aandacht zijn voor de doorgaande lijn met betrekking tot rekenen en taal. Binnen de bouwen zijn de doorgaande lijnen min of meer geborgd, maar de bouw overstijgende leerlijnen dienen versterkt te worden. De leerlijn rekenen heeft hierbij prioriteit.
 • Naast de doorgaande leerlijnen taal en rekenen verdient het planmatig werken (PDCA) ook aandacht.
 • De Jenapleinschool maakt sinds 2021 gebruik van het IEP LVS.
 • Voor de Eindtoets wordt gebruik gemaakt van de IEP Eindtoets.
 • De resultaten van de eindopbrengsten van 2022, alsmede het 3-jaarsgemiddelde, komen uit boven de door de inspectie gestelde norm en zijn daarmee voldoende. De resultaten op de Eindtoets komen echter niet overeen met wat je zou mogen verwachten van de leerlingpopulatie. Vergelijkbare scholen behalen hogere resultaten.
 • De in het schooljaarplan opgestelde doelen ten aanzien van de streefniveaus (1S/2F) zijn vorig schooljaar, met uitzondering voor het vak begrijpend lezen, gehaald.
 • De tussenresultaten laten een wisselend beeld zien. Daar waar de schoolnorm gehaald wordt, is er relatief vaak sprake van een groot verschil tussen de laag- en hoog presterende kinderen.
 • Er is een start gemaakt met een traject didactisch coachen. Tijdens dit traject leren de medewerkers, de kinderen zo dusdanig planmatig en doelgericht te coachen, middels het geven van specifieke feedback en het stellen van verdiepende vragen, dat dit motivatie verhogend en leerbevorderend werkt.

Maar Jenaplan is meer!

 • Leren van en met elkaar is de basis van ons jenaplanonderwijs.
 • In de onderbouw wordt er, middels projecten, thematisch gewerkt aan de leerlijnen jonge kind uit Parnassys.
 • Voor het sociaal emotioneel leren wordt er gebruik gemaakt van de methode KiVa. Dit programma is gericht op positieve groepsvorming, sociale vaardigheden en sociaal emotionele vorming.

Jouw opdracht

 • Geef mensen de ruimte binnen de kaders die je allereerst duidelijk aangeeft.
 • Verstevig de professionele cultuur, waarbij groei en feedback geven stevig verankerd worden.
 • Richt de PDCA-cyclus procesmatig goed in.
 • Geef de school richting vanuit visie en geef die richting vorm in het schoolplan.
 • Zorg voor transparant en verbindend leiderschap.

Wie zoeken we?

 • Allereerst iemand die hart heeft voor jenaplanonderwijs. Daarnaast iemand die onze bevlogenheid kan kanaliseren zonder dat we die bevlogenheid verliezen. Dat houdt in dat je kaders kunt stellen en tegelijkertijd ruimte kunt bieden. Je helpt ons om de basis te borgen en uit te bouwen. Daarbij heb je zicht op de prioriteiten die er liggen.
 • Jij zet mensen in hun kracht en helpt hen hun talenten in te zetten. Dit doe je op een positief kritische manier. Jij staat voor jouw team.
 • Je pakt de rol van directeur-bestuurder waarbij je aan de ene kant de directeur voor het team bent en aan de andere kant de bestuurder van de stichting. Dit houdt in dat je weet welke rollen, taken en verantwoordelijkheden hierbij horen.
 • Jij kunt de school meenemen in de cyclische processen rondom kwaliteitszorg. Je richt je hierbij met name op de processen rondom de opbrengsten.

Wat bieden wij jou

Raad van Toezicht

 • Een open en collegiale sparringpartner die samen met jou het bestuursmodel verder vorm wil geven.

School

 • Een leef-werkgemeenschap van kinderen, medewerkers en ouders waar we spreken, spelen, werken en vieren vanuit het jenaplanconcept.
 • Een school in een karakteristiek gebouw in de wijk Assendorp in de bruisende stad Zwolle.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden je een functie directeur-bestuurder met een wtf van 0,8-1,0 in schaal D13 conform de cao voor primair onderwijs.

Nieuwsgierig? Neem direct contact met ons op.

Naam*

E-mailadres*

Telefoonnummer*

Onderwerp

Korte motivatie (optioneel)

Interesse of direct solliciteren

Heb je interesse? Laat dan jouw gegevens achter en dan nemen wij zo snel mogelijk contact met jou op.

Wil je direct solliciteren? Mail dan je cv en brief met daarin jouw motivatie en jouw ideeën over hoe jij goed invulling kunt geven aan deze opdracht naar info@onderwijsconnected.nl.

Reageren is mogelijk t/m maandag 10 april 2023. 

Na ontvangst van je sollicitatie worden kandidaten die passen binnen het profiel uitgenodigd voor een individueel online kennismakingsgesprek met OnderwijsConnected.

Na deze eerste kennismaking draagt OnderwijsConnected een aantal kandidaten voor aan twee benoemingsadviescommissies (BAC) van de school. Je voert dus twee separate gesprekken. Beide gesprekken vinden plaats op 17 april en 20 april tussen 16.00 uur en 20.30 uur. De datum van indiensttreding is 1 augustus 2023.

Vragen?
Heb je naar aanleiding van deze uitdagende vacature vragen? Neem dan contact op met Beatrijs Everts via telefoonnummer (06) 11 51 92 09 of door te mailen naar beverts@onderwijsconnected.nl. Zij begeleidt deze procedure vanuit OnderwijsConnected BV.