Directeur basisschool Het Kristal in Almere

Status: Werving geslaagd!

Het Kristal zoekt een directeur die met het team de essentie van goed onderwijs verder ontwerpt.

Ervaring? Dat heb je of je hebt het niet. (Johan Cruijff)

Functie: Directeur
Provincie: Gelderland
FTE: 0,6-0,10

Het Kristal in Almere
Basisschool Het Kristal in Almere maakt deel uit van Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland Veluwe. Stichting SKO vertegenwoordigt 27 basisscholen in Flevoland en op de Veluwe. De scholen varen onder dezelfde vlag, maar bepalen zelf koers binnen de kaders van de organisatie.

Basisschool Het Kristal is gehuisvest in de Indische buurt van Almere-Buiten. Een wijk met afwisselend laag- en hoogbouw en een gevarieerde populatie inwoners.

Het schoolgebouw wordt gedeeld met De Dukdalf, die deel uitmaakt van stichting Prisma. In het moderne gebouw worden veel faciliteiten met elkaar gedeeld, zoals de grote aula met podium en het grote schoolplein. De school biedt momenteel ruimte aan zo’n 240 leerlingen, die evenwichtig verspreid zijn over de jaargroepen. Naast de beide scholen is er een peuterspeelzaal, kinderopvang en BSO.

Het team is trots op het feit dat de school staat voor goed gefundeerd onderwijs. Men is in eerste instantie niet trendsettend als het gaat om onderwijsvernieuwing. Het team volgt liever om vanuit een stevige basis te werken aan goed doordachte aanpassingen in het onderwijsaanbod.

De visie van Het Kristal
De naam van de school staat synoniem voor de visie op onderwijs. Met de naam Het Kristal vergelijkt de school het onderwijs met kristallisatie. Tijdens de kristallisatie verkrijgen stoffen een eigen unieke vorm en daarbij hebben ze hulp nodig van een andere stof. Het team helpt vanuit het onderwijs kinderen hun eigen vorm te krijgen, te verduidelijken wie ze zijn. Daardoor kunnen ze als unieke mensen functioneren in de maatschappij.

Het onderwijs op Het Kristal
Het onderwijs voegt zich naar de mogelijkheden en de ontwikkelingssnelheid van het kind: onderwijs dat kinderen uitdaagt en stuurt om te groeien.
Kinderen worden aangesproken op hun eigen niveau en capaciteiten, maar daarbij worden wel eisen gesteld. Belangrijk is de ontwikkeling van het individuele kind en daarnaast het gemiddelde niveau van de jaargroep. Om de ontwikkeling van het kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, is de verbinding tussen het kind, de ouders en school essentieel. Wij willen echt samenwerken aan de ontwikkeling van ieder kind om optimale groei mogelijk te maken.

De school heeft de katholieke identiteit. Die grondslag uit zich met name in de manier van omgaan met elkaar. Zowel tussen leerkrachten onderling als tussen leerkrachten en leerlingen. Men kijkt naar elkaar om. Er wordt aandacht besteed aan de tradities van diverse geloofsgemeenschappen, waarin respect voor elkaar het sleutelwoord is.

Situatieschets van de school

Organisatie

 • Jaarlijks genieten ongeveer 240 leerlingen van ons onderwijs.
 • Het bestuur draagt zorg voor de richting en koers van de organisatie, ontwikkelt het algemeen beleid, stelt de strategische kaders vast voor de scholen en behartigt de algemene belangen van de organisatie in de schoolomgeving.
 • Er staat een team met een kern van positieve cultuurdragers. Men is trots op de manier waarop men onderwijs verzorgt. Goed, gedegen en gemotiveerd om aanpassingen in het onderwijsaanbod doordacht door te voeren.
 • Vanuit de organisatiestructuur wordt er gewerkt met een dagelijks MT. Daarin nemen directie, IB en de onderbouw- en bovenbouwcoördinator deel.
 • Er wordt gewerkt met een duidelijke vergaderstructuur waarin taken en verantwoordelijkheden goed belegd zijn.
 • Op dit moment is er een zeer ervaren interim-directeur werkzaam op Het Kristal die, vooruitlopend op de aanstelling van de nieuwe directeur, leidinggeeft aan de school.
 • Er wordt gewerkt aan een nieuwe missie-visie met het team. Dit traject wordt voor de zomer afgerond. Hierbij is er ook specifiek aandacht voor het verbeteren van de profilering van de school.

Inhoudelijk

 • Je geeft als directeur integraal leiding aan de school en ontwikkelt een lange termijnvisie.
 • Op basis van een interne audit in 2019 zijn er aanbevelingen aan de school gedaan, waar men mee aan de slag is gegaan. Focus ligt met name op de volgende onderdelen:
 • Activerende directe instructie
 • Strategieën voor denken en leren
 • Verantwoordelijkheid leerlingen voor organisatie en proces
 • Er lopen inhoudelijke verbetertrajecten rondom begrijpend lezen en rekenen.
 • Voor de onderbouw is er een scholingstraject ingezet om doelgericht en thematisch onderwijs te verzorgen met specifieke aandacht voor het verrijken van spel.
 • Vanuit kwaliteitszorg is er aandacht voor het handelingsgericht werken.
 • De school heeft een schoolweging van 31,93 met een spreiding van 6,48.
 • Ongeveer 40% van de kinderen stroomt jaarlijks uit naar HAVO/VWO. De andere leerlingen stromen uit naar de verschillende varianten van het VMBO.
 • De schooldoelen ten aanzien van de referentieniveaus zijn vorig schooljaar behaald.

Jouw opdracht
In de kern ligt er de volgende opdracht:

 • Sluit aan bij de kern van de school waar het hart sneller gaat kloppen van goed en gedegen onderwijs en er ruimte is voor goed doordachte vernieuwingen in het aanbod.
 • Maak van de kern van het team en de nieuwkomers een winnend team vanuit samenspel.
 • Wees een directeur die er is voor de kinderen, de leerkrachten en de ouders, vanuit de overtuiging dat het samenspel tussen hen leidt tot het beste resultaat.
 • Zet stevig in op het onderwijsresultatenmodel.
 • Help het team met het versterken van het didactisch handelen, waarbij de focus ligt op het plannen en het structureren van het handelen, het versterken van de instructievaardigheden, waarbij beter afgestemd moet worden op de ontwikkeling en onderwijsbehoefte van de leerlingen.
 • Ga met het team aan de slag met de verdere uitrol van de reeds geschreven verbetertrajecten en analyseer volgens de PDCA-cyclus continu welke verbetering welk effect heeft.
 • Ga op basis van de vernieuwde missie-visie aan de slag met de profilering van de school. Door de gedeelde huisvesting en het ontbreken van specifieke eyecatchers, heeft de school nu te weinig “smoel”.
 • Laat in de kern van je handelen zien waar je voor staat en gaat.
 • Behartig de belangen van de school in netwerken en samenwerkingsverbanden.
 • Signaleer onderwijsinhoudelijke en maatschappelijke ontwikkelingen en vertaal deze naar ambities voor de school.
 • Zorg in samenspraak met de IB’er voor een passende zorgstructuur.
 • Zorg jaarlijks voor een begroting en bewaak deze in de uitvoering.
 • Zorg voor een vertaling van de visie naar personeelsbeleid.
 • Leg jaarlijks verantwoording af aan het bestuur m.b.t. de meerjarige onderwijsontwikkeling en de gevoerde bedrijfsvoering en over het leiderschap van de school.

Wie zoeken we
Om de school onderwijsinhoudelijk en in de profilering een stap verder te brengen, zijn we op zoek naar een directeur die het beste naar in het functioneren van iedere leerkracht. Daardoor kan iedere leerkracht optimaal ten dienste kan zijn aan de ontwikkeling van kinderen.

We zoeken nadrukkelijk niet iemand die alles zelf wil doen, maar iemand die in staat is anderen beter te maken met een positief-kritische houding. De waarheid is nooit precies zoals je denkt dat hij zou zijn (Cruijff).

Passend bij de samenstelling van het team zijn we op zoek naar iemand die vanuit de onderwijsinhoud het team naar een level hoger kan coachen. Empathie is daarbij van belang, waarbij er ook gas gegeven dient te worden om doelen te realiseren.

Om de kracht van het team te versterken, is het belangrijk dat de nieuwe directeur kaders kan stellen, zodat ieder teamlid weet wat de speelruimte is. Op die manier kunnen directie en team en teamleden elkaar onderling scherp houden met respect voor ieders eigenheid.

In de huidige staat van het onderwijs zijn flexibiliteit en oplossingsgericht, toverwoorden om te acteren in een steeds veranderende context van omgevingsfactoren.

Wat biedt de school jou?

 • Stichting SKO biedt directiefuncties met veel autonomie. Je bent als directeur in grote mate verantwoordelijk voor het behalen van succes. Uiteraard is het stafbureau heel nadrukkelijk bedoeld om jou te ondersteunen in de realisatie van jouw doelen.
 • Flexibiliteit in de werktijdfactor. De schoolorganisatie kan meebewegen met de werktijdfactor.
 • Er zijn binnen het gebied waarin SKO acteert, diverse regio’s te herkennen. Met de directies van die scholen werk je op zorggebied met elkaar samen.
 • Er vindt vanuit het bestuur een gedifferentieerde sturing plaats op de scholen om daarmee iedereen optimaal te faciliteren.
 • Er is altijd ruimte om de dialoog te voeren.
 • Er staat een gepassioneerde club leerkrachten. Met elkaar werken zij vol passie aan goed en gedegen onderwijs, waar eigen verantwoordelijkheid en verantwoording als professional voorop staat.
 • Naast een directeur zijn we op zoek naar een vaste intern begeleider. Mocht je samenwerken of hebben gewerkt met een inhoudelijk en communicatief sterke IB’er, dan zijn we geïnteresseerd om ook met hem/haar kennis te maken.

Arbeidsvoorwaarden
Uiteraard volgt Stichting SKO ook de CAO PO. Je wordt ingeschaald in D12. Daarnaast biedt Stichting SKO een aantal secundaire arbeidsvoorwaarden.

 • Vergoeding woon-werkverkeer over het daadwerkelijk aantal kilometers (1e jaar 0,28 per km, daarna 0,19 per km)
 • Telefoonvergoeding
 • Beschikking over een laptop
 • Bedrijfsfitness
 • ‘Cultuur werkt’
 • Collectiviteit op een aantal verzekeringen

Interesse?
Hebben we je interesse gewekt en wil je meer weten over Het Kristal, de stichting SKO of wil je eerst eens rustig rondkijken? Bel dan met de interim-directeur Corjan van der Veen op 036 535 2513 of mail naar c.vanderveen@het-kristal.nl. Hij belt je terug. 

Solliciteren

Wil je direct solliciteren dan nodigen we je uit om je CV en brief of een videoboodschap met daarin jouw motivatie hoe jij denkt goed invulling te kunnen geven aan deze opdracht te mailen naar info@onderwijsconnected.nl.

Reageren is mogelijk t/m zaterdag 19 februari 2022.

De online kennismakingsgesprekken door OnderrwijsConnected zijn gepland op maandagavond 28 februari of dinsdagavond 1 maart.

De eerste gespreksronde met de sollicitatiecommissie vindt plaats op dinsdagavond 8 maart en de tweede ronde op dinsdag 15 maart. Solliciteren kan via info@onderwijsconnected.nl. Datum van aanvaarding van de vacature is in overleg.

Vragen?
Deze procedure wordt begeleid door OnderwijsConnected BV. Heb je naar aanleiding van deze uitdagende vacature vragen? Neem dan contact op met Ton Markink op telefoonnummer (06) 23 55 82 25 of via e-mail tmarkink@onderwijsconnected.nl. Hij begeleidt deze procedure vanuit OnderwijsConnected.