IKC directeur OBS Spr@nkel en Kindcentrum Sterrenbeek in Eerbeek

Status: Werving geslaagd!

Functie: Directeur
Provincie: Gelderland
FTE: 0,8 – 0,10

Gezocht: Gepassioneerd en kundig IKC directeur met hart voor onderwijs en opvang voor OBS Spr@nkel en Kindcentrum Sterrenbeek

Bij OBS Spr@nkel en Kindcentrum Sterrenbeek leren wij kinderen wie ze zijn en hoe ze – ieder op hun eigen, unieke manier – van waarde zijn voor de wereld. Vanaf schooljaar 2024-2025 worden OBS Spr@nkel en Kindcentrum Sterrenbeek samen één. Ben jij de kundige verbinder die deze fusie in goede banen leidt en het beste in een ieder naar boven haalt?

OBS Spr@nkel en Kindcentrum Sterrenbeek in Eerbeek

Onze scholen hebben zich de afgelopen jaren ontwikkeld naar meer kindgericht onderwijs. Ieder kind mag zichzelf zijn en krijgt de kans om eigen kwaliteiten en voorkeuren te ontdekken en te ontwikkelen. OBS Spr@nkel en KC Sterrenbeek zijn een openbare school en een kindcentrum waar aandacht
wordt besteed aan diverse levensovertuigingen en geestelijke stromingen.

Op OBS Spr@nkel zitten zo’n tachtig tot honderd leerlingen, Kindcentrum Sterrenbeek ontvangt in zijn geheel zo’n tweehonderd kinderen. Vanwege de kleinschaligheid kiezen ouders van (kwetsbare) leerlingen bewust voor onze locaties.

Waar staat OBS Spr@nkel – KC Sterrenbeek voor?

Wij focussen ons op het niveau en de talenten van het kind. We gaan dit in de nabije toekomst verder vormgeven vanuit de vijf pijlers van Dalton: samenwerking, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid/vertrouwen, effectiviteit en reflectie. In ons onderwijs ligt de nadruk op de basisvaardigheden als taal, lezen, rekenen en wereldoriëntatie, maar ook kunst en cultuur zijn op OBS
Spr@nkel en KC Sterrenbeek belangrijke thema’s.

Leerlingen kunnen alleen optimaal functioneren in onze maatschappij als ze bewust, verantwoordelijk, kritisch en creatief gebruik kunnen maken van digitale technologie en media. OBS Spr@nkel en Kindcentrum Sterrenbeek bereidt kinderen hierop voor door planmatig aandacht te besteden aan ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, algoritmes en andere informatieve vaardigheden.

Samenwerken met de ouders bevordert het welbevinden en (school-)plezier van het kind. Dat betekent meer dan informeren of informatie uitwisselen: ouders helpen, denken en beslissen mee.

Situatieschets van de school

Organisatie

Kindcentrum Sterrenbeek is een kindcentrum dat onderwijs en opvang biedt aan kinderen van 0 tot 13 jaar. We verzorgen kinderopvang, hebben peutergroepen, een basisschool en bieden buitenschoolse opvang. Hierdoor kunnen kinderen van 0 tot 13 jaar een mooie doorgaande ontwikkelingslijn volgen.

Het kinderdagverblijf bestaat uit 3 horizontale stamgroepen, waarin per dag maximaal 10 kinderen in de leeftijd van 0 tot 2,5 jaar door professionele pedagogisch medewerkers opgevangen kunnen worden.
Er zijn 2 peutergroepen met elk een eigen ruimte. In beide groepen is plaats voor 16 kinderen. Er wordt gewerkt met één gediplomeerde pedagogisch medewerker per 8 kinderen. Daarbij wordt samengewerkt met een vrijwilligster of stagiaire.

De school heeft 4 combinatiegroepen en 4 fulltime leerkrachten, een zorgcoördinator, 2 onderwijsassistenten en een ondersteuner. Dit team geeft les aan ca. 85 leerlingen.

De buitenschoolse opvang (BSO), waar kinderen voor en na schooltijd en in de schoolvakanties welkom zijn, bestaat uit twee groepen. De groepsgrootte is maximaal 22 kinderen per middag per groep. De kinderen worden begeleid door 1 pedagogische medewerker per 11 kinderen.

OBS Spr@nkel heeft op dit moment 4 combinatie groepen en telt zo’n 80 tot 100 leerlingen. Naast een intern begeleider zijn er 7 leerkrachten en 3 onderwijsassistenten verbonden aan de school. Op OBS Spr@nkel wordt het onderwijs specifiek ingericht op de behoeftes van ieder individueel kind.
Het afgelopen jaar is er flink geïnvesteerd in samenwerking en saamhorigheid tussen de school en het kindcentrum. De intentie is om vanaf de start van schooljaar ‘24-’25 te gaan fuseren en op 1 locatie een nieuw kindcentrum vorm te geven. Het nieuwe kindcentrum gaat werken volgens de Daltonmethode.

Beide locaties werken inhoudelijk samen met Kindcentrum De Vossestaart in Hall. De Vossestaart is een kleinschalige dorpsschool, relatief dicht bij de nieuwe locatie van KC Eerbeek. Het team van De Vossestaart heeft ook gekozen voor het Daltonconcept. Scholing hiervoor wordt gezamenlijk gevolgd.

Inhoudelijk

 • De schoolweging voor Kindcentrum Sterrenbeek bedraagt 30,89 (driejaarsgemiddelde is 31,82) met een spreiding van 7,73.
 • De schoolweging voor OBS Spr@nkel bedraagt 32,26 (driejaarsgemiddelde is 30,89) met een spreiding van 7,34
 • Beide scholen werken door middel van de methodiek van Kanjertraining aan de sociaal emotionele ontwikkeling en burgerschapsontwikkeling van kinderen. In het leerlingvolgsysteem KANVAS worden de resultaten aangaande de sociaal emotionele ontwikkelingen bijgehouden.
 • Voor het in kaart brengen van de ontwikkelingen van de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 gebruiken beide scholen naast methodegebonden toetsen, het leerlingvolgsysteem Cito LOVS. Voor de eindtoets wordt op OBS Spr@nkel gebruik gemaakt van de IEP Eindtoets, KC Sterrenbeek maakt gebruik van de Cito Eindtoets.
 • Er is een sterkte-zwakte analyse gemaakt voor KC Eerbeek. Als sterke kanten komen onder andere de volgende punten naar voren:
  – Sterk positief team
  – Goede sfeer in team en klassen
  – Veel expertise binnen het team
  – Inpandige logopedist
  – Korte lijnen
  – Het werken met methodiek van Stichting LeerKRACHT en Focus PO
  – Samenwerking met gemeente en ouders
 •  Vanuit de intentie om per 1 augustus 2024 samen te gaan in één kindcentrum wordt er volop ingezet op de volgende punten:
  – Vanuit een gezamenlijke visie, een inhoudelijke doorgaande lijn voor kinderen van 0-13 jaar creëren. Hierbij is ook het doel dat ten minste 80% van de kinderen vanuit de opvang doorstroomt naar het onderwijs binnen KC Eerbeek;
  – Het afstemmen van het pedagogisch en didactisch handelen (werkwijze en aanbod) op de populatie;
  – Het behalen van resultaten, die in overeenstemming zijn met de leerlingpopulatie. De opbrengsten moeten hoger en aansluiten bij de verwachtingen en normeringen die er zijn voor de leerlingen;
  – Een doorgaande lijn met betrekking tot de zorg;
  – Professionaliseringsactiviteiten door en met alle medewerkers;
  – Beleid (en één lijn) voor wat we noemen het ontvangstbeleid;
  – Eén (doorgaande) lijn voor wat betreft ouderbetrokkenheid.

Jouw opdracht

 • Als nieuwe directeur richt je je op de verdere ontwikkeling, samenvoeging en samenwerking van de verschillende afdelingen van de organisaties. Je maakt dit tot één nieuw kindcentrum, waarbij de Dalton werkwijze de basis is;
 • Doordat je oog hebt voor de kwaliteiten binnen de teams en deze weet in te zetten, stuur je op een hecht team en een professionele cultuur;
 • Je stemt, samen met het team, het pedagogisch en didactisch handelen (werkwijze en aanbod) af op de populatie;
 • Je zorgt voor het vergroten van de doorstroom van de kinderen vanuit de
  kinderopvang naar de school.

Wie zoeken we?

Een gepassioneerd en kundig IKC leider met hart voor onderwijs en opvang.
Onze nieuwe directeur:

 • Is een betrokken, zichtbare, aanspreekbare en bereikbare leider voor zowel leerlingen, ouders als collega’s;
 • Is communicatief sterk en vaardig;
 • Is vertrouwen gevend, vertrouwen wekkend, transparant en besluitvaardig;
 • Is goed in ‘situationeel leiding geven’;
 • Werkt plan- en doelmatig aan de ontwikkeling van de opvang en het onderwijs;
 • Heeft ruime ervaring in het onderwijs en kinderopvang of een IKC en heeft een hierop
  een innovatieve en vernieuwende kijk;
 • Heeft affiniteit met het Daltonconcept.

Wat biedt het bestuur en de school jou?
Stichting Archipel

OBS Spr@nkel en Kindcentrum Sterrenbeek zijn onderdeel van Stichting Archipel Onderwijs & Kinderopvang. Zij zijn pionier in de integratie van onderwijs en kinderopvang in (integrale) kindcentra. Archipel vindt het belangrijk dat ieder kind de beste versie van zichzelf kan worden, vanuit een doorgaande ontwikkelingslijn van 0 tot 13 jaar.

Samen ontwikkelen:
De directeuren en college van bestuur komen regelmatig bijeen tijdens het directeurenoverleg. Daarnaast zijn er verschillende werkgroepen gevormd, die een belangrijke rol spelen bij de beleidsvoorbereiding.

Samen leren en reflecteren:
Directeuren werken regelmatig samen in werkgroepen, maar sparren ook inhoudelijk met elkaar. Ook scholen werken met elkaar samen, waardoor sparren met collega-directeuren binnen de stichting een basis is; ook biedt Archipel jou als directeur ruime ontwikkelingsmogelijkheden.

Ondersteuning vanuit een professioneel bestuurskantoor:
Het CvB en het bestuurskantoor verzorgen samen ondersteunende en overkoepelende taken zodat de kindcentra zich primair kunnen richten op hun taken voor onderwijs en kinderopvang. Er zijn beleidsmedewerkers voor zowel financiën, kwaliteit, huisvesting als personeelszaken.

OBS Spr@nkel – Kindcentrum Sterrenbeek

 • Moderne huisvesting;
 • Op beide locaties vind je enthousiaste, initiatiefrijke en gedreven teams met grote ontwikkelingsbereidheid;
 • Veel expertise in huis;
 • Fijne onderlinge samenwerking;
 • Prettige samenwerking en relatie met ouders;
 • Prettige samenwerking met de gemeente;
 • Een boeiende functie met een mooie opdracht, ingeschaald in schaal D13

Arbeidsvoorwaarden

 • 0,8-1 fte. Waarbij de voorkeur uit gaat naar 1.0, zodat er voldoende tijd is voor onderwijs en kinderopvang
 • Schaal: D13
 • Laptop
 • Telefoonvergoeding
 • Scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden

Interesse of direct solliciteren

Hebben we je interesse gewekt en wil je eerst meer weten over OBS Spr@nkel – Kindcentrum Sterrenbeek en/of stichting Archipel? Maak een vrijblijvende afspraak voor een koffiemoment met een collega-directeur, bestuurder of HR.

Wil je direct solliciteren? Mail dan je cv en brief met daarin jouw motivatie en jouw ideeën over hoe jij goed invulling kunt geven aan deze opdracht naar info@onderwijsconnected.nl.

Reageren is mogelijk t/m donderdag 8 juni 2023. 

Na ontvangst van je sollicitatie worden kandidaten die passen binnen het profiel uitgenodigd voor een individueel online kennismakingsgesprek met OnderwijsConnected.

Na deze eerste kennismaking draagt OnderwijsConnected een aantal kandidaten voor aan de benoemingsadviescommissie (BAC) van stichting Archipel.

De eerste gespreksronde vindt plaats op maandag 19 juni tussen 18.30 en 21.30 uur. Gezien de uitgebreide samenstelling van de BAC voer je twee separate gesprekken. Een tweede gespreksronde staat gepland in dezelfde week op donderdag 22 juni tussen 18.30 en 20.30 uur.

De datum van indiensttreding is bij voorkeur 1 augustus en uiterlijk 1 september 2023.
Een ontwikkelingsassessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Vragen?
Heb je naar aanleiding van deze uitdagende vacature vragen? Neem dan contact op met Saskia Maas door te mailen naar smaas@onderwijsconnected.nl of te bellen met (06) 51 94 66 31. Zij begeleidt deze procedure vanuit OnderwijsConnected BV.