Directeur katholieke basisschool de Paus Joannes XXIII in Hengelo

Functie: Directeur
Provincie: Overijssel
FTE: 0,8 – 1,0

Gezocht: een nieuwe ‘onderwijspaus’ voor de Paus Joannes XXIII in Hengelo

Op de Paus Joannes in Hengelo heerst een prettige en positieve sfeer. Een mooie basis, waarmee het ons moet lukken om een veilige omgeving te blijven bieden, de tussenopbrengsten stabiel te krijgen en op termijn een samenwerkingsschool te worden. De ondersteuning van een charismatische en strategische leider kunnen we hierbij goed gebruiken. Iemand die ons vriendelijk en beslist vooruit brengt. Ben jij de directeur die ons helpt om onze doelen te verwezenlijken?

De Paus Joannes school in Hengelo

De Paus Joannes is een kleinschalige katholieke basisschool met ongeveer 240 leerlingen in de wijk Veldwijk-Noord in Hengelo. Kenmerkend voor deze school zijn het rustige en veilige leerklimaat waarin iedereen echt gezien wordt en de grote betrokkenheid van het team bij de kinderen, ouders en collega’s. In het team heerst een positieve en energieke sfeer, waarin aandacht en tijd is voor gezellige en sportieve activiteiten en waarin humor en samen plezier hebben centraal staan. Het team ervaart veel autonomie en verantwoordelijkheid bij het maken van keuzes.

Waar staat de Paus Joannes voor?

Het team van de Paus Joannes kijkt kritisch naar de kwaliteit van haar onderwijs en is bereid een stapje extra te zetten voor ieder kind. Ook vinden de teamleden het belangrijk om onbevooroordeeld naar kinderen te kijken en te zorgen dat ieder kind een eerlijke en gelijke kans krijgt om zich op persoonlijk, maatschappelijk en cultureel vlak te ontwikkelen.

De Paus Joannes is volop in ontwikkeling en wordt op termijn een samenwerkingsschool.

Situatieschets van de school

Organisatie

De Paus Joannesschool behoort tot Stichting Symbio.

 • Het team bestaat naast de directeur en de IB’er uit vijftien leerkrachten, onderwijsassistenten, pedagogisch medewerkers en administratieve ondersteuning.
 • In het team zitten opgeleide specialisten op het gebied van rekenen, gedrag, hoogbegaafdheid en excellentie, lezen en taal. Voor het laatste vakgebied wordt er momenteel iemand opgeleid.
 • Er is een vakleerkracht bewegingsonderwijs.
 • De school heeft elf groepen.
 • Op dit moment is er een interim-directeur werkzaam op de Paus Joannes die, vooruitlopend op de aanstelling van de nieuwe directeur, leiding geeft aan de school.
 • Er is een strategisch beraad voor directies dat eens per maand bij elkaar komt onder leiding van het College van Bestuur.
 • Er staat een zeer betrokken team met een positieve en energieke sfeer. Er wordt goed gecommuniceerd met de ouders en externe partijen.
 • Er wordt met kwaliteitsgroepen gewerkt aan diverse inhoudelijk thema’s.
 • De ambitie is dat de Paus Joannesschool XXIII op termijn een samenwerkingsschool wordt. Er worden daarover gesprekken gevoerd met de beoogde samenwerkingsschool. Doel is te komen tot een Integraal Kindcentrum voor beide scholen. Besturen van beide scholen bespreken in welke organisatievorm één en ander wordt gegoten.
 • De peuterspeelschool van stichting Spring! valt onder verantwoordelijkheid van de IKC-directeur. Deze stichting is een dochter van stichting Symbio.
 • De kinderopvang en buitenschoolse opvang zijn onderdeel van Partou kinderopvang.
 • De IKC-directeur is functioneel leidinggevende van de medewerkers van Partou. Hiërarchisch vallen deze medewerkers onder Partou.
 • Het College van Bestuur van Symbio draagt zorg voor de richting en koers van de organisatie, ontwikkelt het algemeen beleid, stelt de strategische koers vast voor het IKC en behartigt de algemene belangen van de organisatie.
 • De directeur vertegenwoordigt het IKC in netwerken en samenwerkingsverbanden in de regio.

Inhoudelijk

 • De school ademt een prettig en positief schoolklimaat. Er zijn duidelijke routines en regels, kinderen laten zien dat zij die kennen en volgen. Er heerst rust in de school en waar nodig worden leerlingen positief gewezen op gedragsverwachtingen.
 • Er wordt ingezet op het concept ‘De Vreedzame school’.
 • De school heeft een weging van 27,44.
 • De behaalde scores op referentieniveaus 1F en 1S/2F liggen bij de eindtoets boven het landelijk gemiddelde.
 • De tussenopbrengsten laten een wisselend beeld zien bij rekenen, begrijpend lezen en technisch lezen. De inspectiekaders ‘Zicht op ontwikkeling’ en ‘Didactisch handelen’ vragen daarom aandacht.
 • Er is in het schooljaar 2021-2022 gestart met (het versterken van) een doorgaande lijn ten aanzien van ICT, sociale veiligheid en de ontwikkeling van de executieve functies. Dit vraagt om continuering en borging.
 • Afspraken worden vastgelegd in zogenaamde kwaliteitskaarten.
 • Er wordt ingezet op bewegend leren vanuit de aanpak van Beweegwijs.
 • De school is ook buitenschools zeer actief op het gebied van schoolsporttoernooien.

Jouw opdracht

 • Draag als een faciliterend leider bij aan de verdere ontwikkeling van de school.
 • Begeleid het team op een positief-kritisch manier om de tussenopbrengsten stabiel te krijgen.
 • Draag er zorg voor dat de ingezette innovaties worden doorontwikkeld en geborgd.
 • Maak gebruik van de kwaliteiten in het team en stuur op hoofdlijnen.
 • Begeleid de school in samenspraak met de collega school naar een samenwerkingsschool. Het proces staat nog in de kinderschoenen, dus is er de gelegenheid om het met de collega van de beoogde samenwerkingsschool zelf in te kleuren.

Wie zoeken we

Paus Joannes XXIII staat in functie bekend om zijn vriendelijkheid, humor, warmte en benaderbaarheid. Dat zijn persoonlijkheidskenmerken die we als team ook zeer waarderen en zien als de fundering voor succes. Mensen met deze persoonlijkheidskenmerken hebben aantrekkingskracht.

Vanuit deze persoonlijkheidskenmerken zoeken wij een coachende directeur met positieve, enthousiasmerende energie, die een klimaat schept waarin competenties en talenten van teamleden worden erkend en verder ontplooid mogen worden. We verwachten dat onze nieuwe directeur wars is van micromanagement en stuurt op hoofdlijnen, verbindende kwaliteiten heeft en ons de ruimte geeft om ons vak uit te voeren vanuit onze professionaliteit.

Voor het ontwikkelen en uitrollen van beleid vragen we onze directeur ons mee te nemen in gedachtenvorming en transparant sturing te geven aan processen, zodat we allemaal betrokken zijn. Luisteren en op alle niveaus adequaat communiceren zijn daarvoor essentieel.

Uiteraard heeft onze nieuwe directeur een messcherp oog en spitse oren voor hetgeen er leeft bij kinderen, ouders, in de wijk en in het team. Pas dan kunnen we in een sociaal veilige omgeving zorgen voor groei van kinderen.

Wat biedt de school jou?

School

 • Een professioneel team dat de directeur de ruimte biedt om op hoofdlijnen te sturen en niet te verzanden in micromanagement.
 • Een letterlijk en figuurlijk sportief team met veel energie en de wil om te winnen.

Symbio

 • Symbio staat voor toekomstgericht onderwijs. Bekijk daarvoor de video van het koersplan 2019-2023.
 • Symbio koerst op de ontschotting van zorg en onderwijs.
 • Ondersteuning vanuit het stafbureau door een professioneel dienstencentrum, met specifieke expertise op het gebied van Onderwijs en Kwaliteit, HR, Financiën, ICT, facilitaire zaken en Passend Onderwijs.
 • Een expertisecentrum Passend Onderwijs met eigen orthopedagogen.
 • Mogelijkheden tot ontplooiing en ontwikkeling

Arbeidsvoorwaarden

 • Een dienstverband met een werktijdfactor van 0,8-1,0.
 • Een dienstverband voor in principe onbepaalde tijd.
 • Een inschaling in schaal D13 CAO PO.
 • Laptop en telefoon van Symbio.
 • Mogelijkheid aan te sluiten bij een collectieve ziektekostenverzekering.

Interesse?

Hebben we je interesse gewekt en wil je eerst meer weten over de Paus Joannes en/of stichting Symbio? Maak een vrijblijvende afspraak voor een belmoment met één van de bestuurders Peter Breur of Herman Soepenberg. Je kan een telefonische afspraak maken via het secretariaat op (074) 242 45 45. Of neem contact op met de huidige interim-directeur Mathieu Bootsveld op (06) 30 00 31 77.

Solliciteren

Wil je direct solliciteren? Mail dan je cv en brief met daarin jouw motivatie en jouw ideeën over hoe jij goed invulling kunt geven aan deze opdracht naar info@onderwijsconnected.nl. Reageren is mogelijk t/m woensdag 1 juni 2022.

Na ontvangst van je sollicitatie worden kandidaten die passen binnen het profiel uitgenodigd voor een individueel online kennismakingsgesprek met OnderwijsConnected.

Na deze eerste kennismaking draagt OnderwijsConnected een aantal kandidaten voor aan de benoemingsadviescommissie (BAC) van de school en de selectiecommissie van Symbio. Je voert dus twee separate gesprekken. Beide gesprekken vinden plaats op donderdag 8 juni tussen 17.00-21.00 uur. De datum van indiensttreding is bij voorkeur 1 augustus 2022 en uiterlijk 1 september.

Vragen?
Deze procedure wordt begeleid door OnderwijsConnected BV. Heb je naar aanleiding van deze uitdagende vacature vragen? Neem dan contact op met Linda Morssinkhof op (06) 21 83 39 99 of via lmorssinkhof@onderwijsconnected.nl. Zij begeleidt deze procedure vanuit OnderwijsConnected.