Coördinator onderwijs & kwaliteit voor VSO het Gentiaan College

Status: Open

Functie: Coördinator onderwijs & kwaliteit
Provincie: Gelderland
FTE: 0,6

Gezocht: Coördinator onderwijs & kwaliteit voor VSO het Gentiaan College

Het Gentiaan College biedt gespecialiseerd voortgezet speciaal onderwijs en ondersteuning aan leerlingen van 12 tot 18 jaar die dit (tijdelijk) nodig hebben. Ben jij de coördinator onderwijs & kwaliteit die helpt om deze leerlingen een volwaardige plek in de samenleving te geven?

Het Gentiaan College in Apeldoorn

Het Gentiaan College is een openbare school, waar leerlingen worden benaderd vanuit hun individuele mogelijkheden. Naast deskundigheid op het gebied van onderwijs, heeft het team ook kennis van gedrag en zorg. Hierdoor kunnen de ruim 380 leerlingen een oplossing aangereikt krijgen voor nagenoeg alle ondersteuningsvragen. De begeleiding gebeurt in afstemming met ouders en verzorgers, partners en (jeugd)zorg.

Waar staat het Gentiaan College voor?

Wij staan voor een betekenisvol onderwijsaanbod en ondersteuning op maat, vanuit de drie kernwaarden: vaardig, verbinden en vertrouwen.

Op het Gentiaan College staan het welbevinden van de leerlingen en het pedagogisch klimaat centraal. De leerlingen worden ondersteund in hun sociaal-emotionele ontwikkeling en begeleid bij specifieke leerproblemen. De mentor van de leerling trekt samen met ouders en verzorgers op, met als doel dat het zowel thuis als op school goed gaat met de leerling. De leerlingen stromen uit naar dagbesteding/arbeid of vervolg onderwijs.

Situatieschets van de school

Inhoudelijk

 • Binnen het Gentiaan College werken wij met 3 afdelingen: de afdeling arbeid, de afdeling (v)mbo basis/kader en de afdeling tl/havo/onderbouw atheneum.
 • De mentor is de spil in de begeleiding van de leerling. De dagelijkse begeleiding wordt zoveel mogelijk in de eigen klas door de mentor en de praktijk- en vakdocenten gerealiseerd. Indien nodig worden zij ondersteund door de Commissie voor de Begeleiding (CievB).
 • De CievB is een multidisciplinair team. Het Gentiaan College heeft twee CievB’s: de CievB arbeid en de CievB vervolgonderwijs. De commissie bestaat uit de teamleider (voorzitter), de zorgcoördinator, gedragswetenschapper en de schoolmaatschappelijk werker. De commissie komt wekelijks bijeen. Periodiek overlegt de commissie met de jeugdarts, de leerplichtambtenaar en het CJG. De jeugdarts is formeel lid van de CievB.
 • Binnen het Gentiaan College bestaat de collectieve ambitie te gaan voor excellent onderwijs. We zetten ons onvoorwaardelijk in voor de ontwikkeling van elke leerling en leiden onze leerlingen toe naar een volwaardige plek in de maatschappij.
 • In het schooljaar 2023 is er een slagingspercentage van 100% behaald. Alle leerlingen die vanuit de einduitstroom de leerroute arbeid de school hebben verlaten, hebben een VSO-diploma ontvangen.

Jouw opdracht

De afgelopen jaren is er veel aandacht uitgegaan naar het pedagogisch handelen, het is belangrijk dat er nog meer focus wordt aangebracht ten aanzien van het didactisch handelen. Het pedagogisch en didactisch handelen zal, ondanks een zeer gunstig slagingspercentage, meer in balans moeten zijn.

Wie zoeken we?

Als coördinator onderwijs & kwaliteit werk je aan het verbeteren en versterken van de kwaliteit van onderwijs in de breedste zin van het woord. Je bent aanjager als het gaat om duurzame onderwijsontwikkeling. Je bent een analytisch en strategisch sterke onderwijskundige met een natuurlijke onderzoekende houding. Je bent in staat anderen te inspireren en op het gebied van onderwijsvernieuwing een voortrekkersrol te vervullen. Het gaat hierbij om een continu proces naar steeds beter onderwijs.

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden:

 • De coördinator onderwijs & kwaliteit begeleidt de uitvoering van het kwaliteitsbeleid binnen het Gentiaan College. De focus op het stimuleren en het coördineren van het onderwijs zal hierbij centraal staan.
 • Je vertaalt onderwijskundige, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en tendensen en een doet voorstel voor eventuele bijstelling van het kwaliteitsbeleid.
 • Je ondersteunt de directeur en de teamleiders bij het maken en uitvoeren van het onderwijsbeleid en kwaliteitszorgbeleid. Levert een bijdrage en doet een voorstel voor het borgen van de onderwijsvisie in de onderwijsteams.
 • Je monitort de kwaliteit van het onderwijs, je ontwikkelt en onderhoudt systemen die de juiste sturingsinformatie geven om de kwaliteit te meten, te borgen en waar nodig te verbeteren. Je verzamelt en werkt relevante informatie uit die zicht geeft op de kwaliteit van het onderwijs op het Gentiaan College.
 • Begeleiden van uitbestede onderzoeken en/of projecten en de voortgang en kwaliteit bewaken.
 • Zorgt met de teams voor het doorlopen van de PDCA-cyclus op het gebied van kwaliteitszorg. Draagt zorg voor de zelfevaluatie, op de volgende onderdelen:
  • Pedagogisch didactisch handelen
  • Tevredenheid leerlingen; leerklimaat en tevredenheidsonderzoek
  • Tevredenheid medewerkers; werkklimaat en tevredenheidsonderzoek
  • Tevredenheid ouders
  • Tevredenheid ketenpartners
  • Bestendiging 1 jaar
  • Effectiviteit OPP
  • Prestatie analyse
 • Sluit aan bij het overleg met de zorgcoördinatoren.
 • Sluit (op gezette tijden) aan bij het overleg met de gedragswetenschappers.
 • Sluit (op gezette tijden) aan bij het overleg met het MT.
 • Zorgt ervoor dat afspraken en werkwijzen vastgelegd worden in kwaliteitskaarten, dat deze bekend zijn bij de teams en dat deze op gezette tijden geëvalueerd worden.  
 • De functie vraagt om een flexibele en zelfstandige werkstijl. Het schrijven van heldere notities, rapporten en beleidsstukken gaat je gemakkelijk af.

Wat biedt het bestuur en de school jou?

Het Gentiaan College is onderdeel van De Onderwijsspecialisten. Dit is een stichting van 30 scholen in het speciaal (basis) onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Deze scholen vind je in de regio’s Arnhem, Overbetuwe, Zuidwest-Veluwe, Liemers, Achterhoek en de Stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen. 

We zijn een organisatie met ambitie. We werken samen aan goed en inclusief onderwijs voor onze leerlingen en werken volgens de principes van Anders Vasthouden. Jij krijgt de ruimte en de verantwoordelijkheid om te doen wat nodig is. En de kans om ook jezelf steeds verder te ontwikkelen. Vanuit het vertrouwen dat we samen leren en elke dag beter worden.

Arbeidsvoorwaarden

 • Je baan is 0,6 fte en begint met een jaarcontract (dat we omzetten in een vast contract als de samenwerking goed bevalt).
 • Je salaris zit in schaal 11 OOP afhankelijk van je opleiding en ervaring.
 • Je professionele ontwikkeling krijgt alle ruimte (denk aan opleidingsprogramma’s en carrière stappen.

Interesse of direct solliciteren

Hebben we jouw interesse gewekt en wil je eerst meer weten over het Gentiaan College of De Onderwijsspecialisten? Maak een vrijblijvende afspraak voor een koffiemoment met een collega-directeur, bestuurder of HR.

Wil je direct solliciteren? Mail dan je cv en brief met daarin jouw motivatie en jouw ideeën over hoe jij goed invulling kunt geven aan deze opdracht naar mvos@onderwijsconnected.nl.

Reageren is mogelijk t/m vrijdag 10 mei.

Na ontvangst van je sollicitatie worden kandidaten die passen binnen het profiel uitgenodigd voor een individueel online kennismakingsgesprek met OnderwijsConnected.

Na deze eerste kennismaking draagt OnderwijsConnected een aantal kandidaten voor aan de benoemingsadviescommissie (BAC) van de school. De gesprekken vinden plaats op woensdag 15 mei en donderdag 30 mei. De datum van indiensttreding is bij voorkeur zo snel mogelijk.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van deze uitdagende vacature vragen? Neem dan contact op met Marlou Vos via mvos@onderwijsconnected.nl. Zij begeleidt deze procedure vanuit OnderwijsConnected.