Directeur OBS Route 0513 in Heerenveen

Status: Helaas, niet gelukt

Gezocht: Een routeplanner voor OBS Route 0513 met zicht op het reisdoel.

OBS Route 0513 staat in een woonwijk van Heerenveen en is ook echt het centrum daarvan. In het gebouw – met ook een buurschool, buurtcentrum en kinderdagopvang – krijgen 240 kinderen uitdagend onderwijs. Er wordt gewerkt op de open leerpleinen die kenmerkend zijn voor de school. Ben jij de verbinder die onze visie aanscherpt en ons verder brengt?

OBS Route 0513 in Heerenveen

OBS Route 0513 is een groeischool met momenteel 240 kinderen. Zij zitten in basisgroepen met leerlingen van verschillende leeftijden en niveaus. Ieder kan zo onderzoeken, ontdekken, ervaren én oefenen met samenwerken. In de eigen groep en ook in het speellokaal, het gymlokaal, de bibliotheek, de kookstudio en de wijkruimte. Allemaal aanwezig in de school zelf.

Waar staat OBS Route 0513 voor

De naam OBS Route 0513 staat voor de route die leerlingen van 5 tot 13 jaar afleggen. Daarnaast is het ook het kengetal van Heerenveen. OBS Route 0513 biedt een fundament van kennis, inzichten en vaardigheden, waarmee ieder kind zijn of haar eigen plekje kan vinden in de samenleving. Vol zelfvertrouwen en nieuwsgierigheid, en bewust van de eigen talenten. Kinderen kunnen hier leren op een manier die bij hen past; actief, volgens leerlijnen en ondersteund door ICT.

Op OBS Route 0513 is voorheen gekozen voor het werken met leerkrachten die vooral de rekenlessen of de taallessen geven in de groepen. Op dit moment onderzoeken we of en op welke manier we dat willen gaan doorontwikkelen.
We willen graag aansluiten bij de talenten van de kinderen én van de leerkrachten. Kinderen krijgen hier ook les in de Friese taal en krijgen spel en beweging van vakleerkrachten. Bewegen doen we rondom én tijdens de lessen. Meebeslissen over wat en hoe je leert? Dat mag iedere leerling tijdens de lessen IPC, zodat hij of zij zelfstandig en verantwoordelijk wordt.

Situatieschets van de school

Organisatie

 • OBS Route 0513 is één van de tweeëntwintig scholen binnen stichting Ambion. Ambion staat voor AMBitie In Onderwijs, waarbij vertrouwen, verbinding en ontwikkeling centraal staan. Stichting Ambion biedt openbaar onderwijs in de regio Joure en Heerenveen. De scholen werken intensief samen, maar hebben ook ieder hun eigen gezicht.
 • Obs Route 0513 is in 2015 ontstaan uit de fusie van obs Letterbeam en obs De Commanderije.
 • De school is gesitueerd in een multifunctionele accommodatie genaamd “de Akkers”; naar de wijk waarin de school staat. Samen met buurschool CBS Spring!, Kinderopvang Kinderwoud en het wijkcentrum vormt MFA de Akkers een belangrijke centrumfunctie in de wijk.
 • De school staat op de grens van 2 verschillende wijken. De Akkers is een vergrijsde wijk, waar momenteel een verjonging te zien is. Dit kan een gunstig effect hebben op de leerling-prognoses van de school. Een relatief groot aantal bewoners heeft een laag inkomen (op of rond het sociaal minimum). 80% van de inwoners heeft geen of een praktisch opleidingsniveau (maximaal MBO) voltooid. 20% van de inwoners heeft een theoretische opleiding voltooid. In de wijk is er een groei waarneembaar van migranten. De wijk de Heide heeft een meer theoretisch opgeleide populatie. 60% is HBO opgeleid. Dit is één van de welvarendste wijken van Heerenveen. Onze leerlingen komen voornamelijk uit deze 2 wijken. Daardoor is het spreidingsgetal  van onze school groot (7,6).
 • OBS Route 0513 heeft een grote diversiteit aan leerlingen. We willen onze leerlingen autonomie geven en werken daarom vanuit de ideeën van unitonderwijs. Kinderen werken op leerpleinen en vanuit ingerichte hoeken en helpen elkaar groepsdoorbrekend. Onze leeromgeving is uitdagend. We maken kinderen nieuwsgierig naar de wereld om ons heen d.m.v. het IPC-onderwijs. Ons uitgangspunt is samen werkend en lerend.
 • De school beschikt over extra faciliteiten als een bibliotheek, een kookstudio.
 • Er wordt gewerkt middels het vijf gelijke dagen model.
 • Binnen het team werken meerdere taalspecialisten en ook een vakleerkracht bewegingsonderwijs.
 • De gemiddelde leeftijd van de teamleden is 44 jaar.
 • In het schooljaar 2022-2023 is er een nieuw schoolplan ontwikkeld, welke met ingang van het huidige schooljaar loopt.

Inhoudelijk

 • OBS Route 0513 heeft een schoolweging van 31,89. De spreiding is 7,6. OBS Route 0513 heeft dus te maken met een grote spreiding.
 • Er wordt binnen Ambion gewerkt middels 4 kernwaarden, te weten vertrouwen, vakmanschap, verbinding en vindingrijkheid.
 • Naast bovenstaande kernwaarden staan diversiteit, autonomie, nieuwsgierig, samen en talentontwikkeling centraal binnen OBS Route 0513.
 • Er wordt middels KiVa gewerkt aan de sociale competenties van de leerlingen. Monitoring van de sociale veiligheid vindt plaats middels KiVa en Cito Leerling in Beeld sociaal-emotioneel functioneren
 • Voor het in kaart brengen van de ontwikkelingen van de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 gebruikt de school, naast de methodegebonden toetsen, het leerlingvolgsysteem Cito Leerling in Beeld. Binnen de groepen 1 en 2 wordt er gebruik gemaakt van het Digikeuzebord.
 • Op basis van de kenmerken van de leerlingpopulatie is er binnen het onderwijsaanbod extra aandacht voor taalontwikkeling.
 • Voor groep 5 – 8 zijn we op dinsdag en donderdag gestart met de verlengde schooldag.
 • De behaalde resultaten op de eindtoets in het schooljaar 2022-2023 zijn:
  – Lezen 1F: 100% (vergelijkbare scholen 98.1%)
  – Taalverzorging 1F: 100% (vergelijkbare scholen 96.1%)
  – Rekenen 1F: 87,5% (vergelijkbare scholen 92,4%)
  – Lezen 2F: 83,3% (vergelijkbare scholen 73,5%)
  – Taalverzorging 2F: 70,8% (vergelijkbare scholen 57,1%)
  – Rekenen 1S: 45,8% (vergelijkbare scholen 45,2%)
 • Route 0513 streeft naar een 100% score op 1F. Op gebied van lezen wordt dit de afgelopen 3 jaar behaald. Op het gebied van taalvaardigheid de afgelopen 2 jaar. Voor het vak rekenen geldt dit niet. Hier worden passende interventies op ingezet. Daarnaast wil men ook de doelen voor 1S en 2F verhogen. Het versterken van het didactisch handelen, als aanpassing van het aanbod zullen moeten helpen om de gestelde doelen te behalen.
 • De school heeft in 2023 de subsidie basisvaardigheden weten binnen te halen. Met deze subsidiegelden wil de school onder andere een verlengde schooldag aanbieden voor die leerlingen voor wie Nederlands als Tweede Taal een ernstig belemmerende factor is voor het volgen van het onderwijs. Ook wil men de expertise (kennis en vaardigheden) ten aanzien van het rekenonderwijs verstevigen.

Wie zoeken we

Team

 • Een verbinder in alle opzichten.
 • Jij kijkt en werkt oplossingsgericht – een oplossing is altijd mogelijk.
 • Je hebt hoge verwachtingen van ons en van onze leerlingen.

Kinderen (kinderraad/ leerlingenraad)

 • Een directeur die goed kan luisteren.
 • Iemand die problemen makkelijk op kan lossen.
 • Een directeur die lief is. En niet alleen maar streng. Behalve als dat nodig is.

Ouders (MR/ OR/ AC)

 • Iemand die luistert naar ons en naar onze eventuele zorgen.
 • Je bent duidelijk en concreet.
 • Jouw toegankelijkheid en heldere communicatie zorgen ervoor dat wij ons gezien en gehoord voelen.

Wat biedt het bestuur jou

Ambion

 • Breed scala aan interne en externe opleidingsmogelijkheden gericht op persoonlijke-, organisatie- en schooldoelen;
 • Actieve en betrokken collega’s in het directieteam waarbij iedere directeur een sparringpartner heeft en je nauw samenwerkt met een groep directeuren in een scholencluster.

OBS Route 0513

 • Een school met een sterk pedagogisch klimaat.
 • Een gemotiveerd team wat zich verder wil ontwikkelen.
 • Een prachtig schoolgebouw met mooie open ruimtes.

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt ingeschaald in D12 met bijbehorende arbeidsvoorwaarden vanuit de Cao PO.

Interesse of direct solliciteren

Hebben we je interesse gewekt en wil je eerst meer weten over OBS Route 0513 of stichting Ambion? Neem dan contact op met Nicole Kamies (IB-er) via telefoonnummer (0513) 63 19 48 (ma t/m do) of Linda Meijer (HR Adviseur) bereikbaar via telefoonnummer (06) 82 30 83 44.

Wil je direct solliciteren? Geweldig! Mail je CV en brief met daarin jouw motivatie en jouw ideeën over hoe jij goed invulling kunt geven aan deze opdracht naar info@onderwijsconnected.nl.

Reageren is mogelijk t/m zondag 11 februari.

Na ontvangst van je sollicitatie worden kandidaten die passen binnen het profiel uitgenodigd voor een individueel online kennismakingsgesprek met OnderwijsConnected.

Na deze eerste kennismaking draagt OnderwijsConnected een aantal kandidaten voor aan de benoemingsadviescommissie (BAC) van de school. De gesprekken vinden plaats op woensdag 28 februari tussen 16.00 en 21.00 uur en donderdag 7 maart tussen 16.00 en 21.00 uur. De datum van indiensttreding is bij voorkeur zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk per 1 augustus 2024.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van deze uitdagende vacature vragen? Neem dan contact op met Beatrijs Everts via telefoonnummer (06) 11 51 92 09. Zij begeleidt deze procedure vanuit OnderwijsConnected BV.