Directeur basisschool De Zonnebloem in Deventer

Status: Werving geslaagd!

Functie: Directeur
Provincie: Overijssel
FTE: 1,0

Gezocht: daadkrachtige directeur die inclusie ‘ademt’

Goed inclusief onderwijs, waarin je kinderen voorbereidt op burgerschap met respect voor anderen en waardering van verschillen, hoe doe je dat? Het team van basisschool De Zonnebloem doet er alles aan om een kwalitatief goede, verrijkende en verbindende islamitische basisschool te zijn die midden in de samenleving staat. Een school die kinderen uitnodigt en stimuleert om te worden wie ze zijn. Om de school kwalitatief en kwantitatief te helpen groeien, zoeken wij een ervaren leider die ons met wijsheid, daadkracht en open communicatie in de juiste richting koerst. Ben jij de directeur die deze uitdaging met ons aangaat?

De Zonnebloem in Deventer
Basisschool De Zonnebloem is een van de tien basisscholen van SIMON, de Stichting voor Islamitisch onderwijs in Midden- en Oost-Nederland en staat open voor alle leerlingen, ongeacht hun sociale, politieke en religieuze achtergrond. Stichting Simon wil alle kinderen leren dat ze mogen zijn wie ze zijn. De scholen staan midden in de samenleving en willen de kinderen een brede en verdraagzame blik meegeven om tot een gezamenlijke samenleving te komen waarin iedere wereldburger recht heeft op zijn of haar eigen levenswijze, identiteit, en geloof. 

Het schoolgebouw van De Zonnebloem ligt aan het Andriessenplein in Deventer en heeft ongeveer 150 leerlingen, verdeeld over acht klassen. De Zonnebloem is een gecertificeerde Vreedzame School en is aangesloten bij Sine Limite, het samenwerkingsverband Passend onderwijs in Deventer.

Waar staat De Zonnebloem voor?
Vanuit de kern van de missie is basisschool De Zonnebloem een Nederlandse basisschool op islamitische grondslag, die zich richt op integratie, mét behoud van de eigen islamitische normen en waarden.

In het schoolklimaat van De Zonnebloem staan sociaal-emotionele intelligentie en gedrag centraal. Het team van enthousiaste, hardwerkende, ervaren leerkrachten gelooft dat een kind pas kan slagen in de samenleving, wanneer zijn of haar karakter en gedrag goed gevormd zijn. Naast goed onderwijs op het gebied van taal, begrijpend lezen en rekenen (cognitieve intelligentie/kennis) besteedt de school daarom ook veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers (burgerschapsvorming). Uiteraard is er daarbij ook aandacht voor de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de kinderen.

De school is ontstaan op initiatief van ouders die in Deventer zochten naar een onderwijsaanbod dat past bij hun islamitische levensbeschouwelijke identiteit. Het team van De Zonnebloem geeft de leerlingen het islamitisch bewustzijn mee door onder andere godsdienstlessen in alle groepen, het vieren van de Ramadan en het Offerfeest en een middaggebed in de bovenbouwgroepen. Hiermee wil de school bereiken, dat de leerlingen zich niet alleen moslim voelen, maar ook de islamitische waarden begrijpen en overtuigd en zelfstandig kunnen toepassen. De school wil de waarden en kennis van het vreedzame islamitische geloof aanleren en hen leren op welke wijze er sprake kan zijn van een persoonlijke geloofsrelatie met Allah. Door de leerlingen te ondersteunen in de bewustwording hiervan, helpt de school de kinderen te “Worden wie ze zijn”. Dat laatste is dan ook het motto van de school.

Situatieschets van de school

Organisatie

 • De Zonnebloem maakt deel uit van SIMON.
 • SIMON hecht aan culturele diversiteit, zowel op het stafbureau als in de schoolteams.
 • De Zonnebloem is aangesloten bij Sine Limite, het samenwerkingsverband Passend onderwijs in Deventer.
 • Op De Zonnebloem werkt een jong, divers en enthousiast team dat er alles aan doet om de leerlingen te laten “Worden wie je bent”.
 • Naast het team van leerkrachten heeft de school ondersteuning van onderwijsassistenten, een conciërge, een administratief medewerker, twee intern begeleiders, een godsdienstleraar, een gymleraar en een vakleerkracht muziek. 
 • Ook zijn er specialisten op het gebied van gedrag, rekenen en taal.  
 • De directeur werkt samen met het managementteam van de school
 • Het vergroten van de ouderbetrokkenheid is een punt van aandacht. Om deze reden heeft de school het organiseren van koffieochtenden, open dagen, een hapjesdag, sponsorloop en kijkochtenden – dat door corona tijdelijk stil kwam te liggen – eind vorig jaar weer opgepakt.

Inhoudelijk

 • Basisschool De Zonnebloem is geaccrediteerd als Vreedzame School en werkt met deze methodiek aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Monitoring van de sociale veiligheid vindt op dit moment plaats middels ZIEN!, Kleuter in beeld en WMK.
 • Om kinderen op te laten groeien tot vreedzame burgers, is er veel aandacht voor het gedrag van de leerlingen onderling, jegens de ouders en jegens de leerkrachten. 
 • Leerkrachten creëren een veilig pedagogisch klimaat en spreken hoge verwachtingen uit naar de kinderen. Leerkrachten nemen ouders mee in het ontwikkelingsproces van hun kind.
 • Met het oog op de cognitieve ontwikkeling investeert de school met name in de taalontwikkeling en begrijpend lezen, en daarnaast in rekenen. Ook is er aandacht voor de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.
 • Leerlingen krijgen een breed palet aan levensbeschouwelijk onderwijs. Daarnaast krijgen zij vanaf groep 5 les vanuit de Koran en oefenen zij het gebed.
 • De gemiddelde schoolweging over de afgelopen drie jaren bedraagt 38,3.
 • Voor het in kaart brengen van de ontwikkelingen van de leerlingen maakt de school gebruik van het leerlingvolgsysteem CITO LOVS.
 • De school werkt volgens de HGW-methodiek, waarbij er aan de hand van tussenevaluaties en eindevaluaties groepsplannen worden geschreven.
 • De manier waarop er wordt gewerkt is geborgd in protocollen. 
 • De school heeft de afgelopen jaren prima onderwijsresultaten behaald met een gemiddelde van 91% over 1F en 46,9 over 1S/2F over de laatste 3 jaar.  
 • Er is sprake van een lichte daling in de behaalde eindresultaten. Met name voor rekenen ligt er een mooie uitdaging.
 • We verwachten veel van onze kinderen en daar presteren ze ook naar. Op onderdelen kan het nog beter in relatie tot wat er van ze verwacht mag worden. 
 • Vanuit het beleidsplan staan het versterken van de professionele cultuur, ICT-ontwikkeling en 21e-eeuwse vaardigheden centraal.
 • Vanuit de NPO-gelden is er ingezet op extra handen in de klas en klassenverkleining.
 • Om de professionele cultuur te versterken, wordt er gewerkt aan een professionele leergemeenschap.

Jouw opdracht
In de kern ligt er de volgende opdracht:

 • Opstellen en uitvoeren van beleid gericht op groei van het leerlingenaantal. 
 • Zorgen voor verbetering van de resultaten op de vakken begrijpend lezen en rekenen. Dit doe je door een analyse te maken en vervolgens interventies op te stellen ten aanzien van het aanbod, de gestelde doelen en het didactisch handelen. Dit proces loopt parallel aan de verdere implementatie en borging van de nieuwe methodes voor deze vakken (Beter BijLeren voor begrijpend lezen en Getal & Ruimte Junior voor rekenen).
 • Om het partnerschap met ouders blijvend te versterken, is continuering en uitbreiding van de ingezette activiteiten nodig.
 • Geef een hoge prioritering aan het maken van  vervolgstappen om te komen tot een professionele leergemeenschap. Daarmee zetten we in op de verdere professionele ontwikkeling van het team.

Wie zoeken we?
We zoeken een (bij voorkeur ervaren) directeur die het team van De Zonnebloem met wijsheid, respect en inzet helpt om een kwalitatief goede, verrijkende en verbindende islamitische basisschool te zijn die midden in de samenleving staat. Je hebt bewezen leidinggevende en bestuurlijke kwaliteiten in het onderwijs of nevenliggende beleidsterreinen. We verwachten in ieder geval dat de kandidaat vergaande affiniteit met het onderwijs heeft.

Onze nieuwe directeur toont duidelijkheid vanuit een transparante en open communicatie en is daadkrachtig in besluitvormingsprocessen. Tegelijk zorgt hij of zij steeds voor draagvlak en verbinding binnen alle geledingen. Met andere woorden: de directeur heeft oog en oor voor het team, luistert en is empathisch, maar ook zakelijk en resultaatgericht. Zo helpt de directeur ons om koers te houden en samen met het team de onderwijsambities te realiseren.

Omdat taalontwikkeling een van de speerpunten van de school is, zoeken we iemand die samen met de intern begeleider alles uit de kast haalt om onze leerlingen uitstekend taalonderwijs te bieden. Daarnaast help je ons als voortrekker om de professionele leergemeenschap verder te ontwikkelen en het eigenaarschap over de ontwikkeling van ons onderwijsaanbod te versterken

Wat biedt het bestuur en de school jou?

 • Samenwerken met een team van enthousiaste, hardwerkende, ervaren leerkrachten en collega-directeuren binnen SIMON.
 • Het bestuurskantoor in Leusden biedt ondersteuning het gebied HRM, ICT, Facilitair. Daarnaast is er ondersteuning voor onderwijskundige en identiteitsontwikkeling.

Arbeidsvoorwaarden

 • Aanstelling voor 1,0 WTF.
 • Inschaling in de CAO PO schaal D12.
 • Reiskosten woon-werkverkeer worden vergoed volgens de cao.
 • Je ontvangt een laptop van SIMON.
 • SIMON biedt volop mogelijkheden voor professionalisering. In overleg is er veel mogelijk. 
 • Vanuit het directieteam wordt er een maatje aan je gekoppeld die je op weg helpt. Dit duurt zolang dat nodig is.

Interesse?
Hebben we je interesse gewekt en wil je eerst meer weten over De Zonnebloem en/of SIMON Scholen? Maak een vrijblijvende afspraak voor een contactmoment met de huidige interim-directeur, mevrouw Samira Budak via telefoonnummer (0570) 67 18 13 of met bestuurder de heer Okuducu via telefoonnummer (06) 41 43 16 01.

Solliciteren

Wil je direct solliciteren? Mail dan je cv en brief met daarin jouw motivatie en jouw ideeën over hoe jij goed invulling kunt geven aan deze opdracht naar info@onderwijsconnected.nl. 

Reageren is mogelijk t/m zondag 13 november 2022. 

Na ontvangst van je sollicitatie worden kandidaten die passen binnen het profiel uitgenodigd voor een individueel online kennismakingsgesprek met OnderwijsConnected.

Na deze eerste kennismaking draagt OnderwijsConnected een aantal kandidaten voor aan de benoemingsadviescommissie (BAC) van de school. Het eerste gesprek vindt plaats op 23 november 2023 tussen 17.30 uur en 20.30 uur. Het tweede gesprek vindt plaats op 29 november 2023 tussen 17.30 uur en 20.30 uur. De datum van indiensttreding is bij voorkeur 1 februari of zoveel eerder of later in overleg.

Vragen?
Heb je naar aanleiding van deze uitdagende vacature vragen? Neem dan contact op met Ton Markink via telefoonnummer (06) 23 55 82 25 of door te mailen naar tmarkink@onderwijsconnected.nl. Hij begeleidt deze procedure vanuit OnderwijsConnected BV.