Directeur-bestuurder CBS De Wegwijzer in Alteveer

Status: Werving geslaagd!

Functie: Directeur
Provincie: Drenthe
FTE: 0,6

Gezocht: Directeur-bestuurder met richtingsgevoel voor CBS De Wegwijzer

Werken met hart, hoofd en handen. CBS De Wegwijzer is de oefenplaats voor kinderen om vaardigheden te ontwikkelen en hun talenten te ontdekken. We staan open voor feedback en reflecteren op ons eigen handelen. Op deze manier blijven wij ons onderwijs verbeteren. Ben jij de directeur die de weg wijst?

CBS De Wegwijzer in Alteveer

De Wegwijzer is een kleinschalige dorpsschool met ruim honderd leerlingen. Vanuit de christelijke identiteit bieden wij onderwijs om de talenten van ieder kind te ontdekken en te ontwikkelen. In een veilige en inspirerende omgeving leren we samen.

Waar staat CBS De Wegwijzer voor?

Leerlingen raken op De Wegwijzer vertrouwd met de Bijbelse boodschap, die wordt vertaald naar de tijd waarin we nu leven. Kinderen leren op onze school verantwoordelijkheid ontwikkelen voor zichzelf, het welzijn van de groep en de wereld waarin zij leven. Hier is aandacht voor tijdens dagopeningen, coöperatieve werkvormen in de lessen en tijdens projecten.

Elk kind is uniek en heeft zijn of haar eigen talenten. Op De Wegwijzer stemmen we het onderwijs daarom zo goed mogelijk af op de behoeften van leerlingen. Zij zitten in combinatiegroepen en voor leerlingen vanaf groep 6 is deelname aan een plusklas mogelijk.

Onze dorpsschool kenmerkt zich door een gemoedelijke sfeer en grote betrokkenheid vanuit de ouders en omgeving. Zo wordt het bestuur van onze school gekozen uit leden van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Alteveer/Kerkenveld. En intensiveert De Wegwijzer de samenwerking met de kinderopvang, de peuterspeelzaal en andere educatieve partners, om te komen tot een kindcentrum.

Het team van De Wegwijzer is altijd bezig de school verder te ontwikkelen en de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en beschrijft dit in jaar- en verbeterplannen. Wij zijn positief ingesteld en willen denken in kansen en mogelijkheden (The Growth Mindset).

We streven ernaar om, samen met ouders, onze leerlingen ‘ronduit een mooie basis’ te bieden.

Nieuwsgierig? Neem direct contact met ons op.

Naam*

E-mailadres*

Telefoonnummer*

Onderwerp

Korte motivatie (optioneel)

Situatieschets van de school

Organisatie

 • CBS De Wegwijzer is een eenpitter. De school valt onder bestuur van Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Alteveer/Kerkenveld. Het bestuur bestaat uit een drietal ouders die vrijwillig hun kennis ter beschikking stellen aan de school en samen met de directeur koers bepalen.
 • De directeur en de IB’er vormen samen het duo in het ontwikkelen van het onderwijsbeleid en op het terrein van de leerlingenzorg.
 • 13 personeelsleden, waarvan één onderwijsassistent en een leerkrachtondersteuner, geven uitvoering aan het gevormde beleid.
 • De school werkt samen met kinderopvangorganisatie Doomijn.
 • Voor specialistische ondersteuning wordt gebruik gemaakt van Akorda onderwijsdienstverlening.

Inhoudelijk

 • De schoolweging van CBS De Wegwijzer bedraagt 30,63
 • CBS De Wegwijzer staat in een impulsgebied, wat inhoudt dat er veel huishoudens met een laag inkomen of een uitkering zijn.
 • Op CBS De Wegwijzer wordt er gegroepeerd middels het leerstofjaarklassensysteem en combinatiegroepen.
 • Kenmerken van de school zijn:
  –   Leren met hoofd, hart en handen
  –   Naastenliefde en respecT
  –   School en ouders samen
  –   Kleinschalige dorpsschool
  –   Christelijke identiteit
 • Het denken in kansen en mogelijkheden staat centraal, waardoor we ook aan leerlingen met complexe zorgvragen een passend onderwijsaanbod kunnen bieden.
 • Er is daarnaast een extra aanbod voor het jonge kind (VVE) in samenwerking met een kinderopvanglocatie van Doomijn.
 • In de kleutergroepen wordt onder andere gewerkt aan de hand van de methode Kleuterplein.
 • We werken volgens de methodiek van Kwink aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschapsontwikkeling van kinderen.
 • De veiligheid van de leerlingen wordt jaarlijks gemonitord middels het ‘Leerlingtevredenheid- en veiligheidsonderzoek’ van PO Vensters (Scholen op de kaart) en het monitoringinstrument ‘IEP hart- en handeninstrumenten’.
 • In de groepen 1 en 2 wordt er gebruik gemaakt van het Digikeuzebord en het bijbehorende leerlingvolgsysteem.
 • Voor het in kaart brengen van de ontwikkelingen van de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 gebruikt de school, naast methodegebonden toetsen, het leerlingvolgsysteem IEP. Voor de eindtoets wordt ook gebruik gemaakt van de IEP Eindtoets.
 • In het schooljaar 2021-2022 zijn de volgende resultaten op de eindtoets behaald:
  –   Taalverzorging 1F: 93% en 2F: 60%
  –   Lezen 1F: 100% en 2F: 73%
  –   Rekenen: 1 F: 100% en 1S: 33%
 • De behaalde resultaten op de eindtoets (driejaarsgemiddelde):
  –   1F: 97,3% (vergelijkbare scholen 95,4%)
  –   1S/2F: 68,0% (vergelijkbare scholen 58,3%)
 • De opbrengsten bij de tussenmeting in het huidige schooljaar voor de vakken rekenen en begrijpend lezen zijn over het algemeen veelbelovend.
 • Er wordt cyclisch vormgegeven aan de vervanging van methodes. Er is in dit schooljaar een start gemaakt met het onderzoeken van nieuwe methodes voor de vakgebieden taal/lezen en spelling.
 • Voor het huidige schooljaar is ten doel gesteld een borgingsdocument te ontwikkelen, met daarin de visie op geletterdheid en taal/lezen in de onderbouw en de wijze waarop daaraan vormgegeven wordt. Dit in relatie met de nieuw aan te schaffen methode voor taal. Dit zal binnenkort worden opgepakt.
 • Op CBS De Wegwijzer is er een verrijkend aanbod voor leerlingen vanaf groep 3 en hebben de leerlingen van groep 6 t/m 8 (incidenteel vanaf groep 5), mits ze voldoen aan de toelatingscriteria, de mogelijkheid om deel te nemen aan een plusklas. Het uitgangspunt van de plusklas is het Model van Talentontwikkeling. De leerlingen werken middels projecten gezamenlijk aan hun persoonlijke leerdoelen.
 • In de groepen 5 t/m 8 is gestart met het geven van lessen wetenschap en technologie (techniek). Deze maken op de vrijdagmiddag onderdeel uit van het lesaanbod. In de groepen 1 t/m 4 maken wetenschap en technologie onderdeel uit van het aanbod tijdens het thematisch werken/werken in hoeken.
 • Op CBS De Wegwijzer krijgen de leerlingen van groep 5 t/m 8 workshops aangeboden op het gebied van muziek, dans en drama.

Jouw opdracht

De ontwikkeling van de school op onderwijsinhoudelijk terrein, samen met het onderwijsteam verder vorm en inhoud geven. Daarnaast geef je leiding aan het proces van ontwikkeling tot een kindcentrum. Hierbij werk je nadrukkelijk samen met collega’s van de peuterspeelzaal en kinderopvang en andere educatieve partners. Als directeur/bestuurder van een éénpitter ben je daarnaast gemandateerd voor een aantal bestuurlijke taken. Je pakt deze taken proactief op en stemt af met de bestuurders. De samenwerking in de regio, zoals binnen het samenwerkingsverband en/of met andere eenpitterscholen, zoek je actief op en je vertegenwoordigt daarin het bestuur.

Wie zoeken we?

We zijn op zoek naar een verbindende directeur, die op een motiverende en faciliterende manier leiding kan geven aan het team. Een onderwijskundig leider die betrokken, zichtbaar en nieuwsgierig is en helder en open communiceert. Die gebruikmaakt van de kwaliteiten van het team en hen vanuit senioriteit ondersteunt, maar ook daadkrachtig handelt in het belang van leerlingen, ouders en de school.

Onze leerkrachten zijn inhoudelijk betrokken bij het onderwijs en vragen van jou als directeur vertrouwen en ruimte om samen te kunnen zorgen voor goed onderwijs en dit verder door te ontwikkelen. Je beschikt over ruime gespreksvaardigheden om de collegiale dialoog te voeren, zodat onze medewerkers zelf verder kunnen in hun professionele ontwikkeling. Waar dat niet lukt, help je de leerkrachten om problemen op te lossen of om knopen door te hakken. De ouders zijn betrokken bij de school en ook met hen ga je de dialoog aan en weet je in het belang van de school, de leerkrachten en vooral de leerlingen heldere afspraken te maken. Het eenpitterschap zie je als een kans en de voordelen daarvan benut je optimaal.

Wat biedt het bestuur en de school jou?

Een uitdagende baan als onderwijskundig leider met gedelegeerde bestuurlijke taken op een school met een enthousiast en professioneel team, in een dienstverband van 0,6 fte in schaal 13, conform de CAO Primair Onderwijs.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden je een functie van 0,6 fte in schaal D13 conform de cao voor primair onderwijs.

Interesse of direct solliciteren

Heb je interesse? Laat dan jouw gegevens achter en dan nemen wij zo snel mogelijk contact met jou op.

Wil je direct solliciteren? Mail dan je cv en brief met daarin jouw motivatie en jouw ideeën over hoe jij goed invulling kunt geven aan deze opdracht naar info@onderwijsconnected.nl.

Reageren is mogelijk t/m donderdag 25 mei 2023. 

Na ontvangst van je sollicitatie worden kandidaten die passen binnen het profiel uitgenodigd voor een individueel online kennismakingsgesprek met OnderwijsConnected.

Na deze eerste kennismaking draagt OnderwijsConnected een aantal kandidaten voor aan de

Na deze eerste kennismaking draagt OnderwijsConnected een aantal kandidaten voor aan de benoemingsadviescommissie (BAC) van de school en de selectiecommissie van VPCB Alteveer/Kerkenveld. Je voert dus twee separate gesprekken. Beide gesprekken vinden plaats op 5 juni 2023 tussen 16.00 uur en 19.00 uur. Een tweede gesprek vindt eventueel op de middag van 7 juni 2023 plaats. De datum van indiensttreding is bij voorkeur 1 augustus 2023.

Vragen?
Heb je naar aanleiding van deze uitdagende vacature vragen? Of wil je eerst meer weten over CBS De Wegwijzer en/of VPCO Alteveer/Kerkenveld? Neem dan contact op met Linda Morssinkhof door te mailen naar info@onderwijsconnected.nl of te bellen via telefoonnummer (06) 21 83 39 99. Zij begeleidt deze procedure vanuit OnderwijsConnected BV.