Directeur basisschool De Kring in Lelystad

Status: Werving geslaagd!

Functie: Directeur
Provincie: Flevoland
FTE: 1,0

Gezocht: Directeur met een missie, voor basisschool De Kring.

Kinderen een veilige plek bieden om kind te zijn en zich op hun eigen manier te ontwikkelen. Dat is wat we op SKO-school De Kring doen door iedere leerling een passend onderwijsaanbod te geven. We leggen de lat hoog, want alleen zo kunnen we voor kinderen het verschil maken. Ben jij de directeur die deze missie wil leiden?

De Kring in Lelystad

De Kring is een katholieke Basisschool met 380 leerlingen. Bij ons staat het kind centraal. Wij bieden vertrouwen door leerlingen zelf te betrekken bij hun eigen ontwikkeling. Zo ontdekken ze hun talenten en groeit hun verantwoordelijkheidsgevoel.

Waar staat De Kring voor?

Op De Kring creëren we een uitdagende leeromgeving en een veilig leefklimaat. Wij moedigen kinderen aan om op een creatieve manier aan hun leertaken te werken, zowel samen als alleen. Leerkrachten geven coachend les, zodat het eigenaarschap steeds meer bij de leerlingen komt te liggen.

De Kring geeft op eigentijdse wijze vorm aan normen en waarden uit de katholieke traditie. We hebben aandacht voor ‘de mens als geheel’. Kinderen leren zorg en respect te hebben voor elkaar en hun omgeving. Ook niet-katholieke kinderen zijn welkom op De Kring, mits de ouders de katholieke uitgangspunten respecteren. Ook andere godsdiensten komen bij ons aan de orde, vanuit oprechte belangstelling voor de ander.

Kinderen zitten in leerstofjaarklassen, gegroepeerd op basis van leeftijd. Ook is er een plusgroep voor leerlingen die meer uitdaging willen. We leren niet alleen uit boeken, maar werken ook op iPads en Chromebooks. De Kring speelt daarnaast in op de onderwijsbehoefte van de groep door bijvoorbeeld de onderwijstijd van een specifiek vakgebied uit te breiden en trainingen in sociale vaardigheden aan te bieden.

Nieuwsgierig? Neem direct contact met ons op.

Naam*

E-mailadres*

Telefoonnummer*

Onderwerp

Korte motivatie (optioneel)

Situatieschets van de school

Organisatie

 • De Kring is volop in ontwikkeling en werkt samen met de kinderopvangorganisatie aan nieuwbouw: IKC De Kring. De architect is bekend en er ligt een programma van eisen. De rest dient nog verder vormgegeven te worden, dus een nieuwe directeur heeft nog veel invloed met het team. School zit sinds januari 2023 in een tijdelijk overgangsgebouw. Na jaren in 2 gebouwen te hebben gezeten, is dit voor het team, de kinderen en de ouders heel fijn, want het voelt nu als één school, één team.
 • De Kring hanteert noodgedwongen een wachtlijst en staat goed bekend in Lelystad. Dit zorgt voor continuïteit. We werken al jaren met alle dubbele groepen.
 • De leeftijdsopbouw van het team is zeer gemêleerd met een evenwichtige leeftijdsopbouw. In totaal wordt er met 36 medewerkers aan de kwaliteit van onderwijs gewerkt. Daarvan zijn er 8 tussen de 20-30 jaar, 13 tussen de 31-40 jaar, 12 tussen de 41-50 jaar, 2 tussen de 51-60 jaar en 1 tussen de 60-67 jaar.
 • Op De Kring wordt gewerkt met een goed functionerend en betrokken managementteam van 3 bouwcoördinatoren, 2 IB’ ers en de directeur.
 • De school werkt met een rekenspecialist, coördinatoren Vreedzame school, een kindercoach, trainers Rots en Water, een didactisch coach en beeldcoach, vakleerkrachten bewegingsonderwijs.
 • Ook op De Kring zijn er uitdagingen rond de invulling van de formatie.

Inhoudelijk

 • De schoolweging van De Kring bedraagt 30,7
 • De leerlingen van De Kring komen vooral uit de wijk. Het merendeel (76,9%) van de leerlingen stroomt uit op vmbo t, havo of vwo-niveau.
 • Op De Kring wordt er gewerkt met een leerstofjaarklassensysteem.
 • Kenmerken van de school zijn:
  – Veilig leefklimaat
  – Talenten
  – Eigenaarschap
  – Doelen stellen
  – 21-eeuwse vaardigheden
  – Basis op orde
 • De Kring werkt sinds 2021-2022 middels de methodiek van de Vreedzame School aan de sociaal emotionele ontwikkeling en burgerschapsontwikkeling van kinderen.
 • Leerlingen op De Kring werken zowel uit boeken als op een device.
 • Voor het in kaart brengen van de ontwikkelingen van de leerlingen gebruikt de school, naast methode gebonden toetsen, vanaf komend schooljaar het leerlingvolgsysteem Cito Leerling in Beeld. Als eindtoets wordt vooralsnog de IEP gebruikt.
 • In 2020 heeft er een audit plaatsgevonden. De standaarden (extra) ondersteuning, samenwerking, toetsing, veiligheid, pedagogisch klimaat, resultaten, kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur zijn hierbij als goed beoordeeld. De school is de afgelopen jaren aan de slag gegaan met de aanbevelingen vanuit deze audit. In juni vindt er een nu-meting plaats om wederom een scherp beeld te krijgen van de huidige kwaliteit- en ontwikkelvragen van het team?
 • De eindresultaten liggen de afgelopen jaren ruim boven het landelijk gemiddelde van vergelijkbare scholen en zijn daarmee goed.
 • De behaalde resultaten op de eindtoets (driejaarsgemiddelde) zijn als volgt:
  – 1F: 97,1% (vergelijkbare scholen 95,4%)
  – 1S/2F: 67,6% (vergelijkbare scholen 58,4%)
  Ook wanneer de behaalde percentages uitgesplitst worden per vakgebied, dan liggen de behaalde percentages op 1F en 1S/2F de afgelopen drie jaar, ook afzonderlijk van elkaar, boven het landelijk gemiddelden.
 • De in 2021-2022 gegeven schooladviezen, komen bij 94% van de leerlingen overeen met de behaalde score op de eindtoets. Bij een leerling was de score van de eindtoets lager dan het gegeven schooladvies, bij twee leerlingen was de score op de eindtoets hoger dan het gegeven schooladvies. Het ging hierbij om leerlingen met K/(G)T advies.
 • De behaalde resultaten op de M-afname in 2022-2023 geven aanleiding om stevig in te zetten op verbetering van de opbrengsten.
 • Er is de afgelopen periode structureel aandacht geschonken aan het rekenonderwijs. Het borgen van de aanpak gericht op de korte, lange en middellange cyclus (HGW) en het afstemmen van de instructies hierop, stond en staat centraal.
 • Daarnaast heeft de school dit jaar hard gewerkt aan de implementatie van de nieuwe rekenmethode WIG 5.
 • De aandacht voor het vak rekenen zal de komende periode gecontinueerd moeten worden. De school krijgt externe begeleiding bij het verbeteren van het rekenonderwijs en de resultaten.
 • Er moet een lijn binnen de school komen wat betreft, technisch lezen, begrijpend luisteren en begrijpend leesaanbod en het didactisch handelen.
 • Er wordt gewerkt met het computerprogramma BOUW, ook vanuit de voorschotbenadering.
 • In de midden- en bovenbouw hebben leerlingen, op basis van individuele behoeften, de mogelijkheid om Rots en Water training te volgen.

Jouw opdracht

De Kring is een populaire school in Lelystad die met de aanstaande nieuwbouw een mooie toekomst tegemoet gaat.

Vanuit de huidige situatie ligt er voor jou als nieuwe directeur de volgende opdracht:

 • Vanuit de onderwijsvisie geef je met het team verder vorm aan de doorontwikkeling van het programma van eisen naar de indeling/inrichting van het gebouw.
 • Samen met het team rol je de al geschreven verbetertrajecten verder uit. Je analyseert volgens de PDCA-cyclus continu welke verbetering welk effect heeft. Je zet vervolgstappen uit en bewaakt deze.
 • Je gaat aan de slag om een doorgaande lijn in de school te creëren voor technisch lezen, begrijpend luisteren en begrijpend leesaanbod en het didactisch handelen.
 • Je zorgt voor een vertaling van de visie naar personeelsbeleid. Je ontwikkelt daarbij een visie voor de inrichting van je onderwijsteam en kijkt hoe je het onderwijs, binnen de mogelijkheden, zo goed mogelijk kunt organiseren voor het kind.
 • Je houdt het didactisch coachen levendig binnen het team en zorgt ervoor dat nieuwe leerkrachten worden opgeleid.
 • Je zet in op het onderwijsresultatenmodel, zodat uit de kinderen wordt gehaald wat in hen zit. Met andere woorden: een betere afstemming op de ontwikkeling en onderwijsbehoefte van de kinderen is mogelijk.
 • Je behartigt de belangen van de school in netwerken en samenwerkingsverbanden.
 • Je signaleert onderwijsinhoudelijke en maatschappelijke ontwikkelingen en vertaalt deze naar ambities voor de school.
 • Je zorgt jaarlijks voor een begroting en bewaakt deze in de uitvoering.
 • Je legt jaarlijks verantwoording af aan het bestuur over de meerjarige onderwijsontwikkeling, de gevoerde bedrijfsvoering en het leiderschap van de school.

Wie zoeken we?

We zoeken een ondernemende, verbindende en energieke directeur die ons helpt in het nieuwbouw traject en ons onderwijs binnen de personele mogelijkheden, inricht op de manier die het allerbeste is voor ieder kind.

Wij zoeken een directeur die ons helpt en stimuleert om de goede onderwijsopbrengsten van de afgelopen jaren vast te houden. Verstand van onderwijs en enige jaren ervaring heeft daarbij de voorkeur. We zoeken nadrukkelijk niet iemand die alles zelf wil doen, maar juist iemand met een helicopterview, die afstemt met de intern begeleiders zodat zij elkaar wederzijds kunnen versterken. Daarnaast zoeken we iemand die de potentie van het team aanspreekt vanuit een waarderende, coachende houding.

We vinden het belangrijk dat de nieuwe directeur kaders kan stellen, verantwoordelijkheid neemt en knopen doorhakt, maar ook vertrouwen geeft en focus aanbrengt om zo goed en gedegen mogelijk onderwijs te verzorgen. Humor en oog voor de mens achter ieder individu is daarin zeer helpend.

Om de verbetertrajecten en onderwijsinnovaties van De Kring aan te sturen en de school onderwijsinhoudelijk nog verder te brengen, zijn we op zoek naar een directeur die ons scherp houdt en uitdaagt om te excelleren. Je stuurt, coacht en begeleidt ons als ware professionals. Je helpt ons continu te verbeteren.

Van de nieuwe directeur verwachten we bovendien dat die zichtbaar is binnen en buiten de school voor zowel kinderen, ouders als externe partijen en op eigentijdse wijze de school vertegenwoordigt.

Wat biedt het bestuur en de school jou?
Stichting SKO

 • SKO biedt directiefuncties met veel autonomie. Je bent als directeur in grote mate verantwoordelijk voor het behalen van succes. Natuurlijk ondersteunt het stafbureau jou bij de realisatie van jouw doelen.
 • Flexibiliteit in de werktijdfactor. De schoolorganisatie kan meebewegen met de werktijdfactor.
 • Binnen het werkgebied van SKO vallen meerdere regio’s. Met de directies van die scholen werk je op zorggebied met elkaar samen.
 • Het bestuur van SKO stuurt iedere school op een passende manier aan.
 • Er is altijd ruimte om de dialoog te voeren.
 • Bij SKO werkt een gepassioneerde club leerkrachten vol passie aan goed en gedegen onderwijs, waar eigen verantwoordelijkheid en verantwoording als professional voorop staat.

Arbeidsvoorwaarden

SKO volgt de cao PO. Je wordt ingeschaald in D12 (minimaal € 3.031,- en maximaal € 6.059, -), afhankelijk van je ervaring. Daarnaast biedt SKO een aantal secundaire arbeidsvoorwaarden:

 • Een gunstige reiskostenregeling (ruim boven huidige CAO)
 • Een vaste telefoonvergoeding;
 • Beschikking over een laptop;
 • Deelname aan de collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering;
 • Fiscaal uitruilen van o.a. vakbondscontributie, fiets en reiskosten woon-werkverkeer;
 • Bedrijfsfitness;
 • ‘Cultuur werkt’;
 • Collectiviteit op een aantal verzekeringen.

Interesse of direct solliciteren

Heb je interesse? Laat dan jouw gegevens achter en dan nemen wij zo snel mogelijk contact met jou op.

Wil je direct solliciteren? Mail dan je cv en brief met daarin jouw motivatie en jouw ideeën over hoe jij goed invulling kunt geven aan deze opdracht naar info@onderwijsconnected.nl.

Reageren is mogelijk t/m woensdag 17 mei 2023. 

Na ontvangst van je sollicitatie worden kandidaten die passen binnen het profiel uitgenodigd voor een individueel online kennismakingsgesprek met OnderwijsConnected.

Na deze eerste kennismaking draagt OnderwijsConnected een aantal kandidaten voor aan de benoemingsadviescommissie (BAC), bestaande uit een vertegenwoordiging van de school en het bestuur van stichting SKO. De gesprekken vinden plaats op 23 mei tussen 17.00 – 20.00 uur. De datum van indiensttreding is bij voorkeur 1 augustus 2023 en uiterlijk 1 september 2023.

Vragen?
Heb je naar aanleiding van deze uitdagende vacature vragen? Neem dan contact op met Marlou Vos door te mailen naar mvos@onderwijsconnected.nl. Zij begeleidt deze procedure vanuit OnderwijsConnected BV.